Tarbijavaidluste komisjoni otsused

Ettevõtted, kes ei täida tarbijavaidluste komisjoni otsuseid...
Leiti 1733 otsust1 2 3 .. 44
Otsuse avaldamise kuupäev Otsuse nr Pealkiri Otsus Lahenduse liik Failid
22.12.2017 6-1/17-008379-010 Hansapost OÜ: ostuhinna tagastamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-008379-550-17.pdf
Märksõnad: aiatehnika, ostuhinna tagastamine
Tarbija ja Kaupleja vahel oli sõlmitud ostu-müügileping. Ostetud niidukil ilmnes puudus, mille tõttu esitas tarbija pretensiooni. Kaupleja on korduvalt niidukit remontinud, mille käigus tuvastati seadmel mitmeid halvast hooldusest tulenevaid puudusi. Komisjon leidis, et antud juhul lepingust taganemise kehtivuse sisulised eeldused ei ole täidetud ning puudub oluline lepingurikkumine.
VÕS § 116
22.12.2017 6-1/17-008521-010 Ascar Auto AS: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-008521-543-17.pdf
Märksõnad: auto, ostu-müügileping, remont, mõistlik aeg, lepingust taganemine, põhjendamatud ebamugavused
Tarbija ja kaupleja vahel oli sõlmitud ostu-müügileping, mille objektiks oli sõiduauto. Autol ilmnesid puudused ning tarbija pöördus pretensiooniga kaupleja poole. Kaupleja kõrvaldas puudused, st teostas auto remondi. Tarbija hinnangul kulus auto remondiks ebamõistlikult pikk aeg ning talle on põhjustatud põhjendamatuid ebamugavusi. Tarbija avaldas soovi lepingust taganemiseks. Komisjon asus seisukohale, et auto remondiks kulunud aja mõistlikkuse hindamisel tuleb arvestada mitte üksnes kulunud aja pikkusega. Asjaolu, et remondiks kulus ca 2 kuud ei tähenda automaatselt, et see ajavahemik oleks olnud ebamõistlikult pikk aeg. Komisjon asus seisukohale, et kaupleja ei ületanud mõistlikku aega. Tarbija ei ole selgitanud, milles seisnesid ebamugavused. Tarbija taganes lepingust, kuid võttis auto pärast remondi lõpetamist vastu, st väljendas soovi jätkata asja kasutamist. Eeltoodust tulenevalt jättis komisjon tarbija avalduse rahuldamata.
20.12.2017 6-1/17-008309-011 Liuglev Uks OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-008309-523-17.pdf
Märksõnad: kahju hüvitamine, mööbli valmistamine
Tarbija tellis lükandustega esikukapi, kuid hiljem ei mahtunud tarbija poolt tellitud kastid kappi, sest tarbija väitel oli kapp sügavuselt liiga lühike. Kaupleja sellega ei nõustunud ja tarbija nõuet ei rahuldanud (tasuliste tööde hüvitamine). Komisjon asus seisukohale, et ei ole tõendatud kapi välismõõtude mittevastavus joonistele ja kauplejapoolne kohustuste rikkumine.
VÕS § 100, VÕS § 101 lg 1
20.12.2017 6-1/17-009344-011 Tesson Pärnu OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-009344-542-17.pdf
Märksõnad: kahju hüvitamine, autoremont
Tarbija tellis kauplejalt radiaatori ja automaatkäigukasti õlivahetuse, kuid mõne aja pärast lakkas käigukast töötamast, sest käigukastis oli jahutusvedelik. Tarbija oli seisukohal, et remont ebaõnnestus, kuid kaupleja väitel ei andnud ta enne remonti lubadust, et õlivahetus probleemi likvideerib. Komisjon asus seisukohale, et kaupleja ei selgitanud tarbijale piisavalt täpselt, et õlivahetus ei anna soovitud tulemust. Tarbijaga sõlmitud lepingu puhul on kauplejal kõrgendatud selgituskohustus ning tarbija on õigustatud nõudma kahju hüvitamist.
VÕS § 14 lg 1, lg 2, VÕS § 14¹ lg 1 p 2 VÕS § 641 lg 2 p 1
20.12.2017 6-1/17-008830-016 Suncar OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-008830-552-17.pdf
Märksõnad: kahju hüvitamine, kasutatud auto
Tarbija ostis kasutatud auto, mille müügikuulutuses oli kirjas, et auto on väga heas korras, kuid peatselt ilmnesid puudused (käigukast, tosooli kadu, kütuseleke jne), mida tarbija pidas varjatud puudusteks. Tarbija avalduse kohaselt ei õnnestunud kauplejal ka puuduse kõrvaldamine ja tarbija teostas auto remondi kolmanda isiku juures. Kaupleja kinnitusel jättis tarbija peale ostu tegemata vajalikud hooldused, mida soovitati, sest 1,5 kuud hiljem olid need endiselt tegemata. Kaupleja ei nõustu, et nende remont oleks ebaõnnestunud. Komisjon asus seisukohale, et asja tavapärane kulumine ei kujuta endast veel asja lepingutingimustele mittevastavust ja läbis puuduste ilmnemise ajaks üle 1500 km. Tarbija ei ole esitanud tõendeid, et autol olid üleandmise ajal varjatud puudused.
VÕS § 218 lg 1, VÕS § 222 lg 5, VÕS 217 lg 2 p 6
20.12.2017 6-1/17-008001-013 Ecodoors OÜ: kaup üleandmata, lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-008001-559-17.pdf
Märksõnad: uksed, kaup üleandmata, lepingust taganemine
Tarbija tellis kauplejalt uksed ning tasus ettemaksu. Kaupleja ei andnud tarbijale kaupa õigeaegselt üle ning tarbija soovis lepingust taganeda. Kaupleja raha ei tagastanud. komisjoni hinnangul on tarbijal õigus lepingust taganeda.
VÕS § 76 lg 1, lg 3, § 114 lg 1, lg 4, § 189 lg 1, § 641 lg 1
20.12.2017 6-1/17-009068-018 VT Trading: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-009068-556-17.pdf
Märksõnad: müügileping, diivan, lepingust taganemine

Sisu: Tarbija sõlmis kauplejaga müügilepingu 31.07.2017.a. diivani ostmiseks. Diivani maksumus 349€. Diivan saabus kohale septembri alguses. Enne kirjalikku pretensiooni esitamist oli tarbija ühenduses kauplusega ja kaupleja oli teadlik diivani vigadest. Mõne päeva möödudes ilmnes asjaolu, et diivan ei ole korralik ega vasta kvaliteedile. Kaupleja tarbija pöördumistele ei vastanud. Tarbija soovib diivani tagastada ja raha tagasi saada. Komisjon leidis, et tarbija avaldus tuleb rahuldada, kaupleja peab tagastama tarbijale diivani maksumuse.
VÕS § 208 lg 1, § 208 lg 4, TKS § 48 lg 6, § 9 lg 1, VÕS § 217 lg 1 ja 2 p 1, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 100, VÕS § 101 lg 1 p 4, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 223 lg 1, VÕS § 223 lg 3, VÕS § 189 lg 1, VÕS § 111.
20.12.2017 6-1/17-008046-013 Eesti Optik OÜ: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-008046-527-17.pdf
Märksõnad: müügileping, asja puudus, tõendamine
Tarbija pöördus kaupleja poole toote puuduse tuvastamiseks 12 kuu möödumisel. Asjaolu, et kaupleja nõustus prillide esipaneeli vahetama, ei tõenda, et toode oli defektne ostumomendil. Tarbija ei ole komisjonile sellekohaseid tõendeid esitanud, esitatud fotod kinnitavad pigem kaupleja väidet, et tegemist on raami mehaanilise vigastusega.
VÕS § 208 lg 1 ja 4; VÕS § 217 lg 1, lg 2 p 1 ja 6; VÕS § 218 lg 2
20.12.2017 6-1/17-008954-010 Finnair OYJ Eesti Filiaal: pagasi eest hüvitis Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-008954-563-17.pdf
Märksõnad: lennuvedaja, pagas, hüvitis
Komisjon on nõus Kauplejaga, et vaidluse lahendamisel tuleb arvesse võtta Finnair OYJ reisijate- ja pagasiveo üldtingimusi, mis on reisijaveolepingu lahutamatu osa. Tarbija põhjendatud kulud seega on päikeseprillide maha arvestamisel 1938,20 eurot. Komisjon ei tuvastanud õiguslikku alust, mille kohaselt Kaupleja maksab pagasi hilinemisel alates teisest päevast 50% kuludest esmatarbeasjade eest. Sellist õiguslikku alust ei tulene Montreali 1999.a konventsioonist ning Kaupleja ei ole ka ise viidanud konkreetsele veotingimuste punktile. Seega Tarbija vastuväide 50% ulatuses esmatarbeasjade hüvitamise osas on põhjendatud ning tarbija nõue tuleb vastavalt Montreali 1999.a konventsiooni artikli 22 lõikest 2 tulenevalt hüvitada piirmääras 1131 SDR, mis on 1353,89 eurot, kuivõrd tarbija tegelikud kulud ületasid piirmäära.
20.12.2017 6-1/17-007770-023 Novatours OÜ: hinna alandamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-007770-513-17.pdf
Märksõnad: pakettreis, majutuse kvaliteet, hinna alandamine
Kaupleja on nõus hinna alandamisega seoses majutuse kvaliteedis esinenud puudustega ning komisjon leiab, et Kaupleja poolt pakutud hinna alandamise % on mõistlik. Tarbija poolt esitatud kahju hüvitamise nõue ei ole tõendatud ning seega ei ole ka põhjendatud, mistõttu ei ole võimalik Tarbija nõuet kahju hüvitamise osas rahuldada.
VÕS § 866 lg 1; VÕS § 875 lg 1; VÕS § 867 lg 2 p 4
19.12.2017 6-1/17-009903-013 Puhastus Keskus OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-009903-565-17.pdf
Märksõnad: kahju hüvitamine, keemiline puhastus, töövõtuleping
Kahjuhüvitamise nõude esitamisel peab tarbija põhistama ja tõendama materiaalõiguslike eelduste olemasolu, s o kahju suuruse, kahjutekitaja õigusvastase käitumise ning põhjuslike seose olemasolu tekkinud kahju ja kahjutekitaja õigusvastase käitumise vahel.
VÕS § 101 lg 1 p 3, VÕS § 127 lg 1, VÕS § 641 lg-d 1 ja 2
19.12.2017 6-1/17-009422-014 Showtime International OÜ: kahju hüvitamine, osalustasu tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-009422-560-17.pdf
Märksõnad: kahju hüvitamine
Tarbija tõendas, et osalemiseks moeshow'l tuli kohustusena tasuda 350 eurot. Kuivõrd moeshow'l osaleda ei lubatud, ei olnud tarbijal kohustust osalustasu maksta ja ta on õigustatud nõudma seda tagasi.
VÕS § 76 lg 1, VÕS § 101 lg 1 p 3, VÕS § 115, VÕS § 127 lg 1, VÕS § 1028 lg 1
19.12.2017 6-1/17-008762-011 ON24 AS: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-008762-522-17.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, ekspertiis
Lepingust taganemine on õiguskaitsevahendina kohaldatav vaid juhul, kui müüja on lepingulist kohustust oluliselt rikkunud.
VÕS § 116 lg 1, VÕS § 222 lg 1
19.12.2017 6-1/17-007440-018 Baltest Mööbel OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-007440-521-17.pdf
Märksõnad: kahju hüvitamine
Köögimööbli olemus määratakse kindlaks joonistega. Müüdav köögimööbel peab üldiselt ja üksikasjades vastama lepingu sõlmimisel kokku lepitud joonisele.
VÕS § 222 lg 5
19.12.2017 6-1/17-007506-013 Accenta Mööbel OÜ: lepingu täitmine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-007506-520-17.pdf
Märksõnad: lepingu täitmine, kahju hüvitamine
Tarbijal on õigus esitad nõue õiguskaitsevahendite kohaldamiseks vaid juhul, kui müüja on müügilepingut rikkunud, s h müünud ostjale lepingutingimustele mittevastava asja.
VÕS § 208 lg 4, VÕS § 217 lg-d 2 ja 6
19.12.2017 6-1/17-008871-012 OÜ Seventex: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav 17-008871-014.pdf
Märksõnad: lapsevanker, ostu-müügileping, puudustega toode, tootmisdefekt, lepingust taganemine, tarbija tõendamiskohustus
Kaupleja ja tarbija vahel oli sõlmitud ostu-müügileping, mille objektiks oli lapsevanker koos suvekäruga. Toote detailidel ilmnes korduvalt puudus - väikesed hallid täpid. Kaupleja asendas garantiikorras puudustega detailid uute detailidega. Viimase pretensiooni korral tegi kaupleja tarbijale ettepaneku teostada toote puuduse väljaselgitamiseks ekspertiis, millest tarbija keeldus. Tarbija asus seisukohale, et kaupleja tunnistas defekti ning asja asendamine ebaõnnestus, mistõttu esineb alus lepingust taganemiseks. Komisjon asus seisukohale, et kaupleja poolt varasem detailide asendamine garantiikorras ei tõenda veel selgelt tootmisvea esinemist, kaupleja põhjendab detailide vahetamist vastutulekuga tarbijale hea tahte avaldusena. Komisjon ei välista võimalust, et kahjustused on kärul tekkinud niiskuse ja hallitusseente tõttu. Kahjustuste võimalike põhjuste paljususe korral eeldab nõude rahuldamine ekspertarvamusega selgelt tuvastatud kahju põhjuse väljatoomist. Tarbija ei esitanud komisjonile ekspertarvamust, millega oleks tõendatud asjal tootmisvea olemasolu.
VÕS § 208 lg 1, VÕS § 208 lg 4, TKS § 9 lg 1, VÕS § 217 lg 1, VÕS § lg 2 p 1, VÕS § 218 lg 2, TKS § 40 lg 1-3, TKS § 57, TKS § 58
19.12.2017 6-1/17-009635-009 Alsildar OÜ: Lepingust osaline taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-009635-562-17.pdf
Märksõnad: müügileping, oluline lepingurikkumine, lepingust taganemine, viivis
Asja tähtajaks üle andmata jätmisega oli kaupleja rikkunud poolte vahel sõlmitud lepingut. Tarbijal on õigus lepingut ka osaliselt taganeda.
VÕS § 101 p 4, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 116 lg 2 p 1, VÕS § 116 lg 3
19.12.2017 6-1/17-008782-014 Nordic Bee Center OÜ: lepingust taganemine, parandamise ebaõnnestumine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1008782-566-17.pdf
Märksõnad: Meevurr, tööstuskaup, puudusega kaup, parandamise ebaõnnestumine, lepingust taganemine
Tarbija ostis kauplejalt meevurri, millel ilmnes puudus, kaupleja parandas toote asendades juhtpuldi, kuid pärast esimest vurritamast ilmnes uuesti sama viga ning tarbija soovis toote asendamist või raha tagastamist. Kaupleja soovis saata tarbijale meevurri parandamiseks uue varuosa, kuid tarbija keeldus sellest ja soovis lepingust taganeda.
VÕS § 100, § 101, 116 lg 1, § 189 lg 1, § 208, § 218 lg 2, § 223 lg 1 ja lg 3
18.12.2017 6-1/17-008479-007 Ajsan Grupp OÜ: lepingu alusel tasutud summa tagastamise nõue Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-008479-567-17.pdf
Märksõnad: lepingu alusel tasutud summa tagastamise nõue
Komisjon leidis, et tarbija peab näitama ära, et kaupleja on kohustusi oluliselt rikkunud VÕS § 647 lg 1 või § 116 lg 2 sätestatud viisil. Tõendeid kinnitamaks, et kaupleja on teinud puudustega töö, tarbija esitanud ei ole.
VÕS § 635 lg 1
18.12.2017 6-1/17-009173-010 Roosikrantsi Puhastuse OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-009173-558-17.pdf
Märksõnad: keemiline puhastus, kahju hüvitamine
Tarbija sai keemilisest puhastusest tagasi nubuknahast käekoti, mis oli täielikult rikutud, koti nubuknahk oli ära hõõrutud, koti värv oli muutunud, kott oli kaotanud oma kuju ning sisse pressitud disaineri märki ei olnud võimalik enam tuvastada. Komisjon leidis, et Kaupleja, kes tegutseb oma majandus- ja kutsetegevuses, pidi suutma hinnata nahast käekoti puhastamisega seotud riske ning neist Tarbijat teavitama.
VÕS § 635 lg 1, VÕS § 641 lg 2 p 2, VÕS § 101 lg 1 p 3, VÕS § 127 lg 1
18.12.2017 6-1/17-010031-006 BW Grupp Invest OÜ: lepingust taganemine, kaup üleandmata Tarbija kasuks Avaldatav
Märksõnad: Sõiduki varuosad, lepingust taganemine, kaup üleandmata
Tarbija ostis e-kauplusest Carworld.ee valuveljed ning tasus kauba eest. Kaupleja ei andnud kaupa tarbijale üle, kuna kaupa ei olnud, tarbija ei nõustunud teise toote ostmisega ning soovis lepingust taganeda, kaupleja ei tagastanud tarbijale raha. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus lepingust taganeda.
VÕS § 208 lg 4, § 189 lg 1
18.12.2017 6-1/17-009956-007 Wild Management OÜ: lepingust taganemine, kaup üleandmata Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-009956-569-17.pdf
Märksõnad: jahikaubad, asendamine, lepingust taganemine
Tarbija tellis e-kauplusest www.huntingoutlet.eu jahiriided ning pärast kauba kättesaamist soovis toote asendada teise suuruse vastu. Kaupleja nõustus toote asendamisega, tarbija tagastas kauba, kuid kaupleja talle teist toodet asenduseks üle ei andnud, kirjadele ei vastanud ja raha ei tagastanud. Komisjoni otsuse kohaselt on tarbijal õigus lepingust taganeda.
VÕS § 116 lg 2 p 5, § 189 lg 1
18.12.2017 6-1/17-009026-005 Baltic24 OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-009026-570-17.pdf
Märksõnad: profitelgid.ee, muud tooted, sidevahendi abil sõlmitud leping, ostu-müügileping, oluline lepingurikkumine, lepingust taganemine
Kaupleja ja tarbija vahel oli sõlmitud sidevahendi abil ostu-müügileping. Kaubal ilmnes puudus ning tarbija esitas kauplejale pretensiooni. Kaupleja nõustus kauba asendamisega, kuid kaupleja ei tarninud asja mõistliku aja jooksul. Tarbija esitas kauplejale lepingust taganemisavalduse. Komisjon asus seisukohale, et kaupleja ei asendanud mõistliku aja jooksul kaupa, seega kaupleja rikkus oluliselt oma lepingust tulenevat kohustust. Komisjoni hinnangul on tarbija kauplejaga sõlmitud lepingust kehtivalt taganenud ning tal on õigus saada kauplejalt tagasi lepingu alusel tasutud summa.
VÕS § 208 lg 4, VÕS § 223 lg 1, VÕS § 189 lg 1
18.12.2017 6-1/17-008694-015 Otsus 6-1-008694-551-17; Europe Auto Tallinn OÜ Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-008694-551-17.pdf
Märksõnad: kahju hüvitamine, komisjonileping, päraldis
Tarbijale ei antud sõiduki ostu hetkel üle eelsoojenduse pulti. Võõrandades koos sõidukiga eelsoojenduse pidi kaupleja üle andma ka eelsoojenduse puldi ehk asja päraldise.
Komisjonäril on müügieseme lepingutingimustele mittevastavuse korral õigus nõuda enda vabastamist komisjonilepingu täitmisel võetud kohustustest. Kui komisjonär leiab, et komitent rikkus komisjonilepingut, võib komisjonär esitada omakorda kahju hüvitamise nõude komitendi vastu.
VÕS § 217 lg 1, VÕS § 217 lg 2 punktid 1 ja 6, VÕS § 222 lg 5, VÕS § 692 lg 1, TsÜS § 57 lg-d 1 ja 3
15.12.2017 6-1/17-009498-010 Antista AS: lepingu täitmise nõue Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-009498-557-17.pdf
Märksõnad: kodumasinad, müügileping
Pooltevaheline vaidlus seisneb asjaolus, kas tarbijal on õigus nõuda pesumasina asendamist lepingutingimustele vastava masinaga kaupleja poolse lepingu rikkumise tõttu. Komisjon ei tuvastanud pesumasina lepingutingimustele mittevastavust, mille tõttu puudub ka alus tarbija nõude rahuldamiseks.
VÕS § 208 lg 1, lg 4, VÕS § 101 lg 1 p 1, VÕS § 217 lg 1, lg 2 p 1
14.12.2017 6-1/17-008831-010 Köögiart OÜ: lepingu täitmise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-008831-528-17.pdf
Märksõnad: töövõtuleping, töö lepingutingimustele mittevastavus
Kui tarbija on kauplejalt tellinud nii köögimööbli valmistamise kui ka köögitehnika, on kaupleja kohustuseks piisavalt kontrollida sellise tehnika sobivust mööbliga. Kaupleja kui oma ala professionaal peab teadma, kuidas sobib valitud tehnika mööbliga kokku.
VÕS § 642 lg-d 2, 3 ja 4, VÕS § 646 lg-d 1 ja 4
14.12.2017 6-1/17-008277-016 Dorada Trade OÜ: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-008277-529-17.pdf
Märksõnad: müügileping, lepingust taganemine, garantii
Seaduses sätestatud pretensiooni esitamise tähtaja möödumisel ei ole tarbijal enam alust nõude esitamiseks. Müügigarantii puudumisel ei hakka parandatud/vahetatud asja suhtes kulgema uut garantiiaega, samuti ei pikene pretensiooni esitamise tähtaeg,
VÕS § 208 lg 4, VÕS § 218 lg 2
11.12.2017 6-1/17-009893-008 Viva Hulgi OÜ: lepingust taganemine, kaupleja ei saada kaupa Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-009893-545-17.pdf
Märksõnad: E-kaubandus, kaup kätte saamata, lepingust taganemine
Tarbija tellis e-kauplusest viva.ee õhupuhasti, kuna kaupa üle ei antud, soovis tarbija lepingust taganeda. Kaupleja ei tagastanud tarbija ettemakstud raha, ei andnud kaupa üle ega vastanud tarbija kirjadele. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus lepingust taganeda ning kaupleja peab tarbijale raha tagastama.
VÕS § 208 lg 1, § 116 lg 1
11.12.2017 6-1/17-008519-007 Reset Eesti OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-008519-535-17.pdf
Märksõnad: Puudusega kaup, parandamise ebaõnnestumine, lepingust taganemine
Tarbija ostis e-kauplusest reset.ee õhuniisutaja, millel ilmnes kahel korral puudus ning kaupleja parandas toodet kaks korda. Kolmanda puuduse ilmnemisel soovis tarbija lepingust taganeda, kuid kaupleja parandas toote, tarbija ei nõustunud parandust vastu võtma, kuna varasemad parandused olid ebaõnnestunud ning ta soovis lepingust taganeda. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus lepingust taganeda ning kaupleja peab kauba eest tasutud raha tarbijale tagastama.
VÕS § 101, § 116 lg 1, § 217 lg 1, § 222 lg 1, § 223 lg 1, lg 2
08.12.2017 6-1/17-008490-009 Solar Eclipse OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav otsus 6-1-008490-546-17.pdf
Märksõnad: E-kaubandus, tellitud kaup üle andmata, lepingust taganemine
Tarbija tellis e-kirja teel veebiaadressil www.rulood.com avaldatud aadressil 5 rulood ning tasus ettemaksu. Kaupleja ei andnud tarbijale kokkulepitud ega täiendava tähtaja jooksul kaupa üle ega tagastanud raha. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus lepingust taganeda ja saada kauba eest tasutud raha tagasi.
VÕS § 208 lg 1, § 116 lg 1
08.12.2017 6-1/17-009383-015 Infokalender OÜ: asendamine või lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-009383-534-17.pdf
Märksõnad: www.niiheaxxl.ee, e-kaubandus, kodumasinad, müügileping, lepingust taganemine

Sisu: Tarbija ostis 13.04.2017.a. e-poest aurupuhastaja, hinnaga 298,03€. 2017.a. juuli kuu alguses viis tarbija aurupuhastaja kaupleja juurde garantiiremonti. Kaupleja võttis kauba remonti vastu, kuid ei ole eda tarbijale tagastanud. Tarbija on korduvalt pöördunud kaupleja poole paludes teatada aurupuhastaja kättesaamisest. Tarbija soovib aurupuhastaja asendamist teise samasuguse aurupuhastaja vastu või lepingust taganeda ja raha tagastamist Komisjoni otsus: tarbija avaldus tuleb rahuldada (kaupleja peab tarbijale asendama ostetud aurupuhastaja samasuguse aurupuhastajaga või tagastama tarbijale 298.03€.
VÕS § 208, § 217,§ 222 lg 1, § 101 p 1, § 116 lg 1, § 223 lg 1, § 223 lg 2
06.12.2017 6-1/17-007930-013 Telia Eesti AS: lepingu täitmise nõue Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-007930-531-17.pdf
Märksõnad: mobiiltelefon, lepingu täitmise nõue
Tarbija andis telefoni remonti ja tagasi saades olid telefonil kahjustused, mida tarbija väitel varem sellisel kujul ei olnud ja mida ka klienditeenindaja ei fikseerinud. Hoolduskeskus kirjeldas telefoni vigastust mehaanilisena (tugev põrutuse/kukkumise jälg nurgas)ja tarbijale pakuti tasulist remonti. Komisjon asus seisukohale, et tarbija nõue tuleb rahuldamata jätta, sest tarbija ei ole esitanud tõendeid, mis lükkaksid ümber hoolduskeskuse järelduse, samuti ei ole tõendatud, et telefoni kahjustati hoolduse käigus.
VÕS § 214 lg 2, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 101 lg 3
01.12.2017 6-1/17-007815-014 Klick Eesti AS: puuduste kõrvaldamine Tarbija kahjuks Avaldatav 6-1-007815-538-17.pdf
Märksõnad: sülearvuti, puuduste kõrvaldamine
Tarbija ostetud sülearvutil ilmnesid puudused ning kaupleja vahetas arvuti emaplaadi ja pakkus tasulisi tarkvaratöid, mida tarbija ei soovinud. Tarbija hinnangul ei kõrvaldanud kaupleja parandus siiski arvutil esinevaid probleeme ning lisaks oli tekkinud täiendav puudus. Kaupleja diagnostika kohaselt tuleb teha tasuline uuendus, kuid sellega tarbija ei nõustunud ning soovis tasuta parandamist või arvuti asendamist. Komisjoni hinnangul on puuduse tekkepõhjuste tõendamise kohustus tarbijal ning puuduvad tõendid, et arvutil esinev tarkvaravea eest vastutab kaupleja.
VÕS § 208
01.12.2017 6-1/17-008397-011 Tele2 Eesti AS: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-008397-537-17 .pdf
Märksõnad: Mobiiltelefon, lepingust taganemine
Tarbija andis telefoni remonti, sest kaamera ei toiminud ja soovis lepingust taganeda, kuid sai vastuseks, et hooldustöökoda on tuvastanud painde ning nurgas tugeva kukkumise/löögi jälje. Tarbija sõnul vastuvõtuaktil selliseid puuduseid kirjeldatud kaupleja esindaja poolt ei ole. Komisjon asus seisukohale, et tarbija poolt esitatud tõendid ei kinnita, et telefonil esineb puudus, mille oleks põhjustanud kaupleja või, et kaupleja oleks telefonil esinenud vead parandamata jätnud.
VÕS § 218 lg 2
01.12.2017 6-1/17-008160-011 Telia Eesti AS: mehaanilise vigastuse parandamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-008160-540-17_.pdf
Telefon, mehaaniline vigastus hooldustööde ajal, vigastuse fikseerimine telefoni üleandmisel
Tarbija ostetud telefonil ilmnes viga ning kaupleja tuvastas hooldustöö käigus telefonil mehaanilise vigastuse, Kaupleja tagastas telefoni tarbijale, kuid tarbija märkas, et telefoni ekraanil on täpike ja kriimud, mida kauplejale üleandmisel ei olnud ja ka kauba kauplejale üleandmisel ei fikseeritud. Tarbija soovis täiendavate vigastuste tasuta kõrvaldamist, millest kaupleja keeldus. Komisjon leidis, et täiendavate vigastuste tekitamist hooldustöö käigus on võimatu tõendada ning jättis tarbija nõude rahuldamata.
VÕS § 635
01.12.2017 6-1/17-008042-015 SkyLive Telecom AS: Lepingu alusel tasutu tagastamise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-008042-539-17.pdf
Märksõnad: internetiteenus, teenuse kvaliteet, sideteenuse leping, lepingu ülesütlemine
Tarbija võib sideteenuse lepingu ilma eelneva etteteatamiseta üles öelda. Ülesütlemine loetakse sideettevõtja suhtes jõustunuks teate saamisele järgnevast tööpäevast alates, kui teates ei sisaldu hilisem tähtpäev.
ESS § 91 lg 2, ESS § 100 lg 1
01.12.2017 6-1/17-008532-017 Kotryna OÜ: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-008532-525-17.pdf
Märksõnad: müügileping, lapsevanker, lepingust taganemine

Sisu: Tarbija ostis 27.09.2016.a. lapsevankri. 19.08.2017.a. läks vanker jalutamise ajal katki. Katrbija pöördus kaupleja poole, kus talle selgitati, et ostust on möödunud enam kui kuus kuud. Tarbija lasi teha vankrile ekspertiisi, mille kohaselt on tegemist tootmispraagiga. 23.08.2017.a. pöördus tarbija koos ekspertiisiaktiga kaupleja poole ning kirjutas avalduse raha tagastamiseks. 20.09.2017.a. andis kaupleja teada, et vanker on parandatud. Tarbija soovis ostuhinna tagastamist ning ekspertiisikulude hüvitamist. Kaupleja sõnul pakkusid nad 23.08.2017.a. vankri raami asendamist. Komisjon leidis, et tarbija nõue põhiosas rahuldamisele ei kuulu, kuid ekspertiisikulu tuleb kauplejal tarbijale hüvitada.
VÕS § 208 lg 1, § 208 lg 4, § 217 lg 1, § 217 lg 2 p 1, § 217 lg 2 p 6, § 218 lg 2, § 101, § 116, § 223, § 108 lg 2, § 222
30.11.2017 6-1/17-008202-008 TJ Retail OÜ: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-008202-526-17.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, kvaliteet, jalanõud
Pooltevaheline vaidlus seisneb asjaolus, kas jalatsite deformatsioon nende lühiajalise kandmise järel on tingitud kauba halvast kvaliteedist või ebasobiva mudeli valikust, samuti sellest kas kaupleja andis tarbijale ostu tegemise ajal kauba kohta ebaõiget informatsiooni. Komisjon leidis, et kaupleja võib küll jalatseid soovitada, kuid lõpliku otsuse nende sobivuse kohta teeb siiski tarbija.
VÕS § 208 lg 1 ja lg 4, VÕS § 217 lg 1 ja lg 2 p 1, VÕS § 218 lg 2
30.11.2017 6-1/17-009636-007 RUG Mööbel OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-009636-536-17.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, kvaliteet
Tarbija ostis kauplejalt vaiba, mis mõne kuu möödudes hakkas ebaloomulikult pulstuma. Kauba puuduse olemasolu ei ole kaupleja eitanud, kuid leidnud, et kauba ebakvaliteetsuse on põhjustanud tarbija tegevus. Kaupleja on väitnud, et tarbija ei ole vaipa õigesti hooldanud, kuid samas ei ole seda väidet ka tõendanud. Komisjoni hinnangul võib tuvastatud asjaoludest järeldada, et tegemist on olulise lepingurikkumisega, millest tulenevalt on tarbijal õigus lepingust taganeda.

VÕS § 101 lg 1 p 4, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 223 lg 1
29.11.2017 6-1/17-008275-009 OÜ MR Liider: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-008275-530-17.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, mobiiltelefon
Tarbija ostis kauplejalt mobiiltelefoni iPhone 6S, mis mõne aja möödudes ei hakanud enam laadima. Kaupleja väidab, et tootjapoolne garantii on läbi ning 2-aastane pretensiooni esitamise aeg ei kehti.
Komisjon leidis, et piiratud garantiitähtaja tingimus müügilepingus kitsendab selgelt tarbija õigusi, millised tal oleks VÕS regulatsiooni järgi ning seetõttu on selline tarbija õigusi kitsendav lepingu tingimus tühine.
VÕS § 208 lg 1 ja lg 4, VÕS § 217 lg 1, lg 2 p 1, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 223 lg 3, VÕS § 230