Tarbijavaidluste komisjoni otsused

Ettevõtted, kes ei täida tarbijavaidluste komisjoni otsuseid...
Leiti 1815 otsust1 2 3 .. 46
Kaupleja Ettevõte mustas nimekirjas Otsuse avaldamise kuupäev Otsuse nr Pealkiri Otsus Lahenduse liik Failid
BALTI ÄRI Osaühing ei 23.03.2018 6-1/18-000744-010 Balti Äri OÜ: ostuhinna tagastamine või kingade parandamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-000744.pdf
Märksõnad: Ostuhinna tagastamine, mehaanilised kahjustused, lepingutingimustele mittevastavus, asja parandamine, varjatud tootmisdefekt
Tarbija ostis novembris 2016 kingad, mille tagastas puudustega jaanuaris 2017. Kaupleja parandas kingad. Detsembris 2017 esitas tarbija uuesti avalduse puudusega kauba kohta sooviga jalatsid parandada või tagastada raha. Kaupleja tuvastas jalatsitel mehaanilise kahjustuse ja keeldus. Tarbija tellitud ekspertiis tuvastas, et jalatsitel on varjatud tootmisviga. Komisjon sedastas, et antud juhul oli tarbija kohustuseks tõendada tootmisdefekti olemasolu. Komisjon vaatles vaidlusaluseid kingi ja tuvastas, et kingade kulumisjäljed viitavad nendega tantsimisele ja mitte kasutamisele tavapäraseks käimiseks. Komisjoni hinnangul alus lepingust taganemiseks puudus. Kuivõrd kingi on võimalik parandada, tuleb kauplejal need parandada omal kulul.
VÕS § 116 lg 1, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 222 lg 1, VÕS § 223 lg-d 1 ja 2
Delavue Est OÜ ei 23.03.2018 6-1/17-010572-023 Delavue EST OÜ: Arve tasumisest keeldumine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-17-010572.pdf
Märksõnad: müügileping, töövõtuleping, arve esitamine, hind, kosmeetilised teenused
Tarbija sõlmis lepingu teenuste osutamiseks, teenuspakett sisalda ka kauba müüki. Tarbija ütles üles teenuste osutamise lepingu. Kaupleja nõudis tarbijalt toodete komplekti eest 890 eurot, tarbija ei nõustunud temale esitatud arvega. Komisjon leidis, et kuivõrd tarbija on tooteid kasutanud, puudub tal õiguslik alus keelduda nende eest tasumisest, kuid tarbija keeldumine puudulikult vormistatud arve tasumisest on põhjendatud. Küll aga tuleb arve tasuda, kui kaupleja esitab korrektse arvestuse. Komisjon märkis, et kui kauplejal on nõue kasutatud kosmeetiliste toodete ja osutatud protseduuride osas, tuleb kauplejal arve esitamisel konkreetselt välja tuua nii toodete hinnad kui ka osutatud teenuste maksumused.
VÕS § 635 lg 4, VÕS § 655 lg 1
OÜ Briver Invest ei 22.03.2018 6-1/18-000205-013 Briver Invest OÜ: Kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-000205.pdf
Märksõnad: Kahju hüvitamine, lepingutingimustele mittevastavus
Tarbija ostis pruutkleidi, lasi seda kauplejal kohendada ja jättis pulmapäevani kaupleja salongi. Pärast pulmi viis tarbija kleidi keemilisse puhastusse, kus puhastuse käigus tuli pits kleidi küljest lahti. Ekspertiis tuvastas, et toote valmistaja on tootele andnud ebaõige hooldusjuhendi. Tootja tunnistas viga ja nõustus kleidi parandama. Tarbija parandamisega ei nõustunud, vaid nõudis kahju hüvitamist
APRANGA OÜ ei 22.03.2018 6-1/17-010516-013 Apranga OÜ: ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-17-010516.pdf
Märksõnad: riietus, ostuhinna tagastamine
Tarbija ostis sviitri, millele peale pesu tekkisid punakad plekid. Komisjon nõustus tarbija poolt tellitud ekspertiisiga, mille alusel tuvastati, et antud plekkide asukoht ei viita sellele, et need said tekkida olmemäärdumise või keemilise aine tagajärjel. Ekspert jõudis järeldusele, et välistada ei saa võimalust, et pleki päritolu on seotud materjali tootmise protsessis kasutatud kemikaalidega, mis peale esimest pesemist on reageerinud vee või pesuainega.
VÕS § 208 lg 4,VÕS § 218 lg 2, VÕS § 189 lg 1
Dog Tree OÜ ei 19.03.2018 6-1/17-010535-011 Dog Tree OÜ: lepingu täitmine või lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Komisjoni otsus 6-1-17-010535.pdf
Märksõnad: ostu-müügileping, lepingutingimustele mittevastavus, oluline lepingurikkumine, lepingu täitmine, lepingust taganemine, kaupleja tõendamiskohustus
Tarbija ostis kauplejalt koeramaneeži ja pop-up telgi. Samal päeval avastas tarbija, et koeramaneežil puudusid lagi ja põrand. Tarbija on korduvalt pöördunud kaupleja poole, kuid probleemile lahendust saanud ei ole. Komisjoni hinnangul on tarbija nõue igati põhjendatud ning vastab seaduse nõuetele. Komisjon asus seisukohale, et juhul, kui kaupleja ei täida lepingut, on tarbijal õigus lepingust taganeda.
VÕS § 76 lg 1, 3, § 208 lg 1, § 218 lg 1,2,4, § 217 lg 1 p 1, § 220 lg 1, § 222 lg 1, § 116 lg 1, § 223 lg 1,2, § 189 lg 1, § 111
MR Liider OÜ jah 19.03.2018 6-1/17-010372-019 MR Liider OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-17-010372.pdf
Märksõnad: Mobiiltelefon,parandamise korduv ebaõnnestumine, lepingust taganemine
Tarbija ostetud mobiiltelefonil ilmnes korduvalt sama puudus, tarbija soovis lepingust taganeda, kuid Kaupleja parandas toote ja soovis selle tarbijale tagastada. Tarbija ei nõustunud uue parandamisega, ei võtnud telefoni vastu ja jäi taganemisavalduse juurde. Komisjoni hinnangul on Tarbijal õigus lepingust taganeda, kuna toote parandamine on ebaõnnestunud.
VÕS § 223, § 116 lg 1, § 188 lg 1, § 198 lg 1
Aktsiaselts ESPAK Viljandi ei 16.03.2018 6-1/17-010792-012 Espak Viljandi AS: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-17-010792.pdf
Märksõnad: kahju hüvitamine
Tarbija ostis käterätikuivati, mille purunemine põhjustas veeavarii. Komisjon leidis, et tarbijale anti üle puudustega asi, puudus asja päraldis - paigaldusjuhend ja teiseks oli kuivati tarbijale üleandmise ajal kahjustatud või puudusega, kuna see hakkas lekkima. Puudub alus arvata, et lekke põhjustas asjaolu, et kuivati oli valesti paigaldatud ning arvestades puudulikku teavitamist oli vale paigaldus kaupleja riisiko.
VÕS § 116 lg 2 p 1, VÕS § 222 lg 1
If P&C Insurance AS ei 16.03.2018 6-1/17-011360-011 If P&C Insurance AS: kindlustusjuhtumi hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-17-011360.pdf
Kindlustusjuhtum, hüvitamisest keeldumine, lemmikloomakindlustus
Tarbija sõlmis lemmiklooma kindlustuse lepingu koera kindlustamiseks. Koeraga juhtus kindlustusperioodi jooksul õnnetus, mille tagajärjel murdus koeral 2 hammast, mis tuli eemaldada. Kaupleja keeldus hammastega seotud kahju hüvitamisest, kuna kindlustuslepingus oli hambaravi hüvitamine välistatud ning hamba eemaldamise korral on tegemist hambaraviga. Komisjoni hinnangul on aga Tarbija nõue põhjendatud, kuna loom vajas hammaste eemaldust õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud vigastuse raviks ja tegemist on kindlustusjuhtumiga, kuna see ei olnud tavapärane hambaravi.
VÕS § 489 lg 1, 422 lg 1, 101 lg 1 p 1
AIG Europe Limited ei 16.03.2018 6-1/17-011707-015 AIG Europe Limited: Lepingu täitmine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-17-011707.pdf
Märksõnad: Lepingu täitmine, reisikindlustus, tüüptingimused
Poolte vahel oli sõlmitud reisikindlustuse leping tarbija Bali reisi ajaks. Tarbija pidi sihtkohta lendama Helsinkist. Seoses vulkaanipurskega Balil lend Helsinkist Balile tühistati. Tarbija soovis hüvitist lennu hilinemise eest. Kaupleja kinnitas, et reisi ärajäämine oli tingitud loodusõnnetusest. Tarbija avalduses ja kaupleja vastuses kirjeldatud asjaoludel ei olnud tegemist lennu hilinemisega vaid selle tühistamisega, millest tulenes vajadus leida sihtkohta jõudmiseks alternatiivne võimalus. Loodusõnnetuse tõttu lennu ärajäämiseks olid tarbija muretsenud kindlustuse lisakaitse, seega oli tal õigus ka sellega seotud lisakulude hüvitamisele.
Komisjon leidis, et kindlustusjuhtumi sisustamisel tuleb juhinduda kaupleja reisikindlustuse tüüptingimuste punktist 4, kus viitega tingimuste punktidele 24.2 ja 24.3 kuuluvad hüvitamisele väljumise ümberkorraldamisest tulenevad kulud ja lisakulud, kui rahvusvahelise reisi edasisõit on takistatud. Samas on märgitud omavastutus 24 tundi. Komisjoni hinnangul tüüptingimustes kehtestatud 24-tunnise viivisaja nõue piirab kindlustatu lepingu olemusest tulenevaid õigusi ja kohustusi sellisest, et lepingu eesmärgi saavutamine muutub küsitavaks ning selline tüüptingimus on tühine.
VÕS § 42 lg 1, VÕS § 101 lg 1 p 1, VÕS § 108 lg 1, VÕS § 422 lg 1
Nimetu OÜ ei 14.03.2018 6-1/17-011467-014 Nimetu OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-17-011467.pdf
Märksõnad: kahju hüvitamine, autoremont
Tarbija autol teostati ebakvaliteetne remont, mille tagajärjel tekkis mootoririke. Tarbija tõendas kaupleja töö mittevastavust ekspertarvamusega. Kaupleja jättis omapoolsed selgitused menetluse käigus andmata. Komisjon asus seisukohale, et kahju suurus ületab auto turuväärtust, mistõttu tuleb tarbijale hüvitada auto turuväärtus ning lisaks ekspertiisikulu ja veel üks remonttöö. Tarbija kohustub tagastama auto kauplejale. Liisingu- ja kindlustusmaksed hüvitamisele ei kuulu.
VÕS § 641 lg 1, VÕS § 647 lg 1, VÕS § 127 lg 1, VÕS § 132 lg 1, VÕS § 189 lg 1
osaühing Inchcape Motors Estonia ei 14.03.2018 6-1/17-011356-014 Inchcape Motors Estonia OÜ: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-17-011356.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, kasutatud auto
Autol tekkis umbes 4 kuud peale ostu vahekasti rike, mida tarbija pidas varjatud puuduseks, kuigi peale ostu oli sõidu ajal tunda vibratsiooni. Kaupleja hinnangul tekkis rike kasutuse käigus ja tarbija oleks pidanud koheselt rikke ilmnemisel tagasi pöörduma. Komisjon asus samuti seisukohale, et tarbija oleks pidanud koheselt tagasi pöörduma, sest siis oleks olnud võimalik suuremat kahju vältida. Samuti ei ole tarbija esitanud tõendeid, et sõidukil olid ostumomendil varjatud puudused.
VÕS § 218 lg 2, VÕS § 220 lg 1 ja lg 3, TKS § 46 lg 3 p 3
LOOTUS OÜ ei 08.03.2018 6-1/17-010974-014 OÜ Lootus: lepingust taganemine, ekspertiisitasu hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-17-010974_0.pdf
Sidevahendi abil sõlmitud leping, kauba kvaliteet, ekspertiis, lepingust taganemine
Tarbija soovis tagastada Kaupleja Facebooki lehelt tellitud kleidi ning tagastas toote. Kaupleja ei nõustunud raha tagastamisega ning tagastas tarbijale kleidi koos ekspertiisi akti ja arvega ekspertiisitasu hüvitamiseks, kuna eksperdi hinnangul oli kleidile tekitatud mehaanilisi vigastusi. tarbija sellega ei nõustunud ning esitas kolme spetsialisti hinnangud selle kohta, et kleidil on tootmisvead. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus lepingust taganeda ja saada kleidi ning ekspertiisi eest tasutud raha tagasi.
VÕS § 56 lg 1, § 218 lg 2, § 217 lg 1, lg 2, 116 lg 1, § 223 lg 1, § 189 lg 1
osaühing Optiline Grupp ei 08.03.2018 6-1/17-011686-014 Optiline Grupp OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-011686.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, prillid
Tarbijal hakkasid tellitud prillidega pea ja silmad valutama ja ka klaaside asendus nõrgemate vastu ei andnud soovitud tulemust. Kaupleja vastuse kohaselt soovis tarbija osta lugemisprille ja prillid valmistati retsepti alusel ning tarbija ei maininud, et ei talu üle + 3,0 tugevust. Komisjon asus seisukohale, et kaupleja oleks pidanud välja selgitama, millise tugevusega prille on tarbija seni kasutanud ja mille jaoks tarbija prille soovib ning tutvustama prilliklaaside erinevaid tüüpe. Tegemist on olulise lepingurikkumisega, sest ka klaaside asendamine ei andnud soovitud tulemust.
VÕS § 217 lg 1, VÕS § 217 lg 2, VÕS § 100, VÕS § 223 lg 1 ja lg 2
Klick Eesti AS ei 08.03.2018 6-1/17-011593-011 Klick Eesti AS: Ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-17-011593.pdf
Märksõnad: ostuhinna tagastamine, lepingust taganemise tunnustamine, nutikell
Poolte vahel ei olnud vaidlust selles, et toote puuduse põhjuseks on tootmisviga. Vaidlus on selle üle, kas tarbijal oli õigus lepingust taganeda (nõuda ostuhinna tagastamist) või pidi ta nõustuma defektse asja parandamisega.
VÕS § 116 lg 1, VÕS § 217 lg 2 p 6, VÕS § 223 lg 1
OÜ Hansapost ei 07.03.2018 6-1/17-010949-014 Hansapost OÜ: ostuhinna tagastamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-17-010949.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Seadusest tulenevalt oli Kauplejal õigus pakkuda Tarbijale eelkõige toote parandamist või asendamist, vaid selle ebaõnnestumise või sellest keeldumise korral võimaldab seadus rääkida lepingut taganemisest. Komisjonil ei ole alust kahelda kaupleja selgituses, et muruniiduki teistkordsel remonti saatmisel ei olnud tross purunenud, vaid vajas reguleerimist. Komisjoni arvates ei ole alust järeldada, et kaupleja oleks tekitanud tarbijale põhjendamatuid ebamugavusi, mida võiks hinnata oluliseks müügilepingu rikkumiseks.
VÕS § 208 lg 4, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 223 lg 1
TALWEST GRUPP OÜ ei 07.03.2018 6-1/17-011072-011 Talwest Grupp OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-17-011072.pdf
Märksõnad: ostu-müügileping, jalanõud, asja lepingutingimustele mittevastavus, oluline lepingurikkumine, lepingust taganemine, kaupleja tõendamiskohustus, toote omadused
Tarbija ostis kauplejalt jalanõud (saapad). 6 päeva pärast ostu sooritamist esitas tarbija kauplejale pretensiooni. Ilmnes, et tegemist on tootega, mis laseb vett läbi. Kaupleja selgitas, et jalanõud, mida ei ole liimitud, vaid õmmeldud, võivadki vett läbi lasta. Antud juhul oli tegemist saabastega, mille pealse ja talla ühendusel on kasutatud käsitsi õmblust. Pooled ei vaidle selle üle, kas tarbijal oli info, kuidas jalanõusid hooldada. Vaidlus on tõusetunud küsimuses, kas kaupleja andis toote kohta tarbijale enne lepingu sõlmimist piisavalt infot ka toote omaduste kohta. Tarbija eeldas, et jalanõusid saab kanda välistingimustes. Komisjoni hinnangul nahast saabaste ostmisel võis mõistlik tarbija eeldada, et neid võib kanda välistingimuses Eesti kliimas. Kuivõrd kaupleja ei viitanud toote omapärale ja sellest tulenevale saapa sisemuse märgumise ohule, ei olnud tarbijale teada ka toote tegelikud omadused. Sellest tulenevalt võeti tarbijalt võimalus enne ostu kaaluda, kas toode vastab tema ootustele ja eeldatavale kasutusotstarbele. Eeltoodust tulenevalt tuvastas komisjon olulise lepingurikkumise ning rahuldas tarbija nõude lepingust taganemiseks.
VÕS § 2018 lg 1, 4, § 217 lg 1, lg 2 p 1, 6, § 218 lg 1, § 101 lg 1 p 4, § 116 lg 1, § 223 lg 1, § 189 lg 1
Novatours OÜ ei 06.03.2018 6-1/17-010846-010 Novatours OÜ: hinna alandamine, majutuse kvaliteet Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-17-010846.pdf
Märksõnad: pakettreis, majutuse kvaliteet
Vaidlust ei ole selles, et tarbija pöördus telefoni teel reisikorraldaja esindaja poole toa sobimatuse probleemiga. Kaupleja väitel organiseeriti samal päeval võimaliku hotelli vahetuse ja järgmisel päeval hotellitoa vahetuse, kuid tarbija keeldus mõlemast pakkumisest. Tarbija pole kaupleja väiteid kummutanud. Seega kui tarbija majutatigi tuppa, mille tingimused ei vastanud kokkulepitule, võttis kaupleja tarvitusele abinõud rikkumise kõrvaldamiseks. Komisjon selgitab, et selleks et reisikorraldaja vastutaks puuduste eest, peab reisija puudusest reisikorraldajale teada andma.
VÕS § 875 lg 1
Lux Eesti OÜ ei 06.03.2018 6-1/17-009391-021 Lux Eesti OÜ: Lepingu kehtetuks tunnistamine või hinna alandamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-17-009391.pdf
Märksõnad: lepingu kehtetuks tunnistamine, hinna alandamine, väljaspool äriruume sõlmitud leping, ebaõiged kauplemisvõtted
Müügilepingu sõlmimisel väljaspool äriruume on kaupleja täiendavalt müügilepingu sätetele kohustatud müügieelselt teavitama tarbijat müügiga seonduvatest asjaoludest, sh müügilepingust taganemise õigusest. Ebaõigete kauplemisvõtete ja lepingu sõlmimisele kallutamise asjaolude tuvastamiseks tuleks ära kuulata kaupleja esindaja, kuid tarbijavaidluste komisjonil puudub tunnistajate ülekuulamise õigus.
VÕS § 46 lg 1 p 1, VÕS § 49 lg 1
Criim Fashion OÜ ei 06.03.2018 6-1/17-010670-008 Criim Fashion OÜ, lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-17-010670 .pdf
E-kaubandus, kodumasinad, transpordikahjustus, lepingust taganemine, tagastamiskulud
Tarbija e-kauplusest ostetud kaup oli kättesaamisel katki, pakend rikutud. Tarbija soovis hinna alandamist või lepingust taganeda. Kaupleja keeldus kauba tagastamiskulude kandmisest. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus lepingust taganeda ning kauplejal tuleb tarbijale tagastada kauba maksumus ja tagastamiskulud.
VÕS § 56`1 lg 5, § 56`2 lg 1, § 111
Swedbank P&C Insurance AS ei 05.03.2018 6-1/17-009639-010 Swedbank P&C Insurance AS: kindlustushüvitise väljamakse Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-17-009639.pdf
Märksõnad: kindlustus, kasko, omavastutus
Pooled vaidlevad selle üle, kas sõiduki kahjustused on tekkinud ühe või kahe kindlustusjuhtumi tagajärjel. Riikohus on otsuses nr 3-2-158-17 p 3 märkinud, et kindlustuslepingu rikkumise tõendamise kohustus on kindlustusandjal, kes lepingurikkumisele tugineb. Kaupleja on oma vastuses möönnud, et teoreetiliselt on võimalik selliste kahjustuste tekkimine ühel ja samal ajahetkel. Kaupleja ei ole tõendanud, et ustel olevad vigastused pole tekkinud ühest kindlustusjuhtumist, mistõttu uste kahjustuste hüvitamisel ei ole kauplejal õigust kohaldada kahte omavastutust. Komisjon nendib, et peegli ja uste vigastused on tõenäoliselt erinevatest kindlustusjuhtumitest ning peegli kahjude hüvitamisel on kindlustusandjal õigus kohaldada täiendavat omavastutust.
VÕS §476 lg 1
Granite Marble Industry OÜ ei 05.03.2018 6-1/17-009945-017 OÜ Granite Marble Industry: puudustega kauba asendamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-17-009945.pdf
Märksõnad: müügileping, köögimööbel, töötasapind, teave
Asja materjalidest lähtuvalt vaidlesid pooled selle üle, kas töötasapind vastas lepingutingimustele kuumakindluse osas. Tarbija sai seda katsetada siis, kui töötasapind juba paigaldatud oli. Proovimiseks variante ei antud. Kaupleja ei selgitanud tarbijale lepingu sõlmimisel, millistele temperatuurinäitajatele töötasapind vastab. Komisjon leidis, et Tarbijal on õigus nõuda kauplejalt lepingutingimustele mittevastava toote asendamist lepingutingimustele vastava tootega.
Telia Eesti AS ei 02.03.2018 6-1/17-008580-010 Telia Eesti AS: kohustuse täitmine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-17-008580.pdf
Märksõnad: kohustuse täitmine, mobiiltelefon
Tarbija viis telefoni garantiiremonti ja esitas kauplejale pretensiooni, mil lepingu sõlmimisest oli möödunud rohkem kui 6 kuud. Seaduse järgi lasub sel juhul asjal tootmisvea puudumise tõendamise kohustus tarbijal.
VÕS § 217 lg 2 p 6, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 214 lg 2
JVG OÜ jah 28.02.2018 6-1/17-011437-014 JVG OÜ: Ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-17-011437.pdf
Märksõnad: Lepingutingimustele mittevastavus, lepingust taganemine, kaupleja tõendamiskohustus
Tarbijalemüügi puhul esimese kuue kuu jooksul tekkinud puuduse korral tõendamiskoormis kauplejal. Kui kaupleja leiab, et tegemist oli toote ebaõige kasutamisega, tuleb tal seda tõendada. Üksnes paljasõnaline viide asja ebaõigele kasutamisele ei võimalda teha järeldust toote kvaliteetsuse kohta. Kui kaupleja ei ole esitanud oma vastutust välistavaid tõendeid, tuleb järeldada kauplejapoolset lepingulise kohustuse mittekohast täitmist.
VÕS § 101 lg 1 p 4, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 217 lg-d 1 ja 2, VÕS § 218 lg 2, VÕS 223 lg 1, VÕS § 189 lg 1
Osaühing Rakser Sport ei 26.02.2018 6-1/17-010197-024 OÜ Rakser Sport: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-17-010197.pdf
Märksõnad: müügileping, lepingust taganemine

Tarbija ostis 03.07.2017 kauplejalt jalatsid. 04.08.2017 pöördus tarbija kaupleja poole, sest jalatsitel ilmnesid defektid. Kaupleja asendas jalanõud. 07.10.2017 pöördus tarbija uuesti kaupleja poole, sest jalatsitel ilmnesid uuesti defektid. Kaupleja leidis, et jalatsitel ei olnud tootmisviga. Tarbija lasi teha jalatsitele ekspertiisi. Tarbija soovis tagasi saada raha jalatsite eest ning ekspertiisi eest. Komisjon, hinnanud kogutud tõendeid leidis, et tarbija avaldus kuulub rahuldamisele osaliselt - kaupleja peab tagastama jalanõude eest tasutud summa.

VÕS § 218 lg 2, § 217, § 223 lg 1, 116 lg 1
Teistmoodi OÜ ei 26.02.2018 6-1/17-010047-009 Teistmoodi OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-17-010047 Komisjoni otsus.pdf
Märksõnad: www.teistmoodi.ee, ostu-müügileping, sidevahendi abil sõlmitud leping, 14-päevane taganemisõigus
Tarbija tellis kaupleja e-poest kaks kleiti. Tarbija tasus ostuhinna. Tarbija teatas kauplejale, et ostetud kleidi ei sobinud talle ning avaldas soovi saada tagasi lepingu alusel kauba eest tasutud summa. Tarbija tagastas kauba kauplejale, kuid kaupleja ei ole tarbijale ostuhinda tagastanud. Tarbija on püüdnud edutult kauplejaga ühendust saada. Komisjon asus seisukohale, et tarbija on kauplejaga sõlmitud lepingust kehtivalt taganenud ning tal on õigus saada kauplejalt tagasi lepingu alusel kauba eest tasutud summa.
VÕS § 208 lg 4, § 56, § 56 lg 1 1
Kaubamaja AS ei 22.02.2018 6-1/17-011697-012 Kaubamaja AS: Lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-17-011697.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, jalatsid, lepingutingimustele mittevastavusest teatamine
Ostja kaotab võimaluse lepingutingimustele mittevastavusele tugineda, kui ta ei teata müüjale lepingutingimustele mittevastavusest õigeaegselt.
VÕS § 220 lg-d 1 ja 3
osaühing Bigi-Bigi ei 22.02.2018 6-1/17-010935-014 OÜ Bigi-Bigi: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-117-010935.pdf
Märksõnad: jalanõud, puudustega toode, lepingutingimustele mittevastavus, oluline lepingurikkumine, lepingust taganemine, kaupleja tõendamiskohustus
Poolte vahel oli sõlmitud ostu-müügileping, mille esemeks oli jalanõud. Tootel ilmnes puudus ning tarbija esitas kauplejale pretensiooni. Kaupleja pretensioonile ei vastanud. Komisjon hinnanud kogutud tõendeid asus seisukohale, et tarbija avaldus kuulub rahuldamisele. Kaupleja oma vastuses komisjonile viitas asjaolule, et puudus on tekkinud tarbija enda tegevuse tagajärjel, kuid asjakohaseid tõendeid komisjonile ei esitanud. Komisjon tuvastas olulise lepingurikkumise ning leidis, et tarbijal oli õigus lepingust taganeda.
VÕS § 218 lg 2, § 116 lg 1, § 223 lg 1
Osaühing Elektius ei 21.02.2018 6-1/18-000355-008 Elektius OÜ: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-000355.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Asi ei vasta tarbijalemüügi puhul lepingutingimustele, kui see ei ole seda liiki asjadele tavaliselt omase kvaliteediga, mida ostja võis mõistlikult eeldada, lähtudes müüja poolt asja teatud omaduste suhtes avalikult tehtud avaldusi. Komisjon leidis, et antud juhul mingeid tootmisvigu saabastel ei esine.
VÕS § 217 lg 1
Osaühing Elektius ei 21.02.2018 6-1/17-009219-009 Elektius OÜ: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-17-009219.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Kaheaastase perioodi jooksul, pärast kuue kuu möödumist ilmnenud lepingutingimustele mittevastavuse põhjused ja iseloomu peab tõendama tarbija. Tarbija kohustus on tõendada, et asjal ilmnenud puudused oli olemas asja temale üleandmise ajal ehk müüdud asjal oli tootmisest või tehnoloogia rikkumisest tingitud puudused.
VÕS § 218 lg 2
Lastetarbed Kurepesa OÜ jah 19.02.2018 6-1/17-010531-012 Lastetarbed Kurepesa OÜ: toote asendamine, ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-17-010531.pdf
Märksõnad: toote asendamine, ostuhinna tagastamine, lapsevanker
Lapsevankri kinnituskohad, kruvid läksid rooste, kuid kaupleja arvates oli lapsevankrit hoiustatud valedes tingimustes ja vanker saanud niiskust. Komisjon leidis, et kaupleja ei ole esitanud usaldusväärseid tõendeid, et tegemist ei ole tootmisdefektiga. Lapsevanker on mõeldud kasutamiseks välitingimustes, mistõttu ei vasta kaup lepingutingimustele ja tarbija nõue tuleb rahuldada.
VÕS § 218 lg 2, VÕS § 217 lg 1, VÕS § 223 lg 2,VÕS § 116 lg 1
ONOFF JAEKAUBANDUSE OÜ jah 16.02.2018 6-1/17-008778-013 ONOFF Jaekaubanduse OÜ; lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-17-008778.pdf
Märksõnad: tolmuimeja, puuduste kõrvaldamata jätmine, lepingust taganemine
Tarbija esitas tolmuimeja puuduste kohta kauplejale pretensiooni, kuid spetsialisti hinnangul oli tolmuimeja kasutamise eksitud kasutusjuhendi nõuete vastu, tolmuimeja prügikamber oli tolmu täis ning tolmuimeja mootor oli sinna sisse sattunud tolmu tõttu kahjustatud. Spetsialisti hinnangul võis tegemist olla peenikese ehitustolmuga. Komisjoni hinnangul ei ole tarbijal õigus lepingust taganeda, kaupleja on tõendanud puuduse tekkepõhjuseid.
VÕS § 218 lg 2
Koduekstra OÜ ei 16.02.2018 6-1/17-009452-015 Koduekstra OÜ: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-17-009452.pdf
Märksõnad: müügileping, lepingust taganemine

Sisu: Tarbija ostis 03.10.2017.a. õunapurustaja. Samal päeval selgus, et purustaja purustab õunu suurte tükkidena ja mahla pressimine on raskendatud. Tarbija soovis toote tagastada. Kaupleja võttis tarbijalt purustaja kontrollimiseks, kuid keeldus raha tagastamast. Seadme kontrollimisel sellel puudusi ei leitud ja tarbija nõuet ei rahuldatud. Tarbija tahtis toote eest raha tagasi saada. Tarbija ei ole esitanud tõendeid, millest saaks järeldada, et toode ei vastanud müügilepingu tingimustele. Komisjon, olles hinnanud kogutud tõendeid, leidis, et tarbija avaldus ei kuulu rahuldamisele.
Hausers Ehitus OÜ jah 16.02.2018 6-1/17-009108-011 Hausers Ehitus OÜ: lepingu täitmine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-17-009108.pdf
Märksõnad: ehitus, töövõtuleping, lepingu täitmine
Tarbija ja Kaupleja sõlmisid töövõtulepingu põrandakütte paigaldamiseks pesuruumi. Töövõtulepingut ei ole muudetud, kuigi Kaupleja seda väidab. Selle kohta puuduvad tõendid. Seega on Tarbija seisukoht õigustatud, et lisaks leiliruumi paigutatud põrandaküte on Tarbijale täiendav kulu. Komisjon leiab, et kõige mõistlikum on vaidlus lahendada Kaupleja poolt pakutud viisil leiliruumi elektrilise põrandakütte eraldi väljalülitamisega. Õigustatud ei ole Kaupleja soov loobuda garantii andmisest tehtud tööle, kuivõrd Kaupleja vastutab töö lepingutingimustele mittevastavuse eest kahe aasta jooksul. Kusjuures tähtaeg pesuruumi põrandakütte kohta algab hetkest millest Kaupleja eraldab leiliruumi elektrilise põrandakütte pesuruumi omast.
VÕS § 635 lg 4; § 642 lg 2
Osaühing TECO KM jah 16.02.2018 6-1/17-010575-015 Teco KM OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-17-010575.pdf
Märksõnad: kahju hüvitamine, pesumasin
Tarbija väidetel kahjustas kaupleja tema pesumasinat, s.o pesumasina uksetihend oli kaetud hallitusega. Lisaks sellele jäi kaupleja poolt üle andmata pesumasina 3 transpordipuksi ja 4 transpordipolti. Komisjon leiab, et kuna kaupleja ei ole esitanud ühtegi tõendit, millest nähtuks, mida pesumasina töökotta vastuvõtmisel fikseeriti ning et vaidlusalusel uksetihendil oligi hallitud peal, on tarbijal õigus nõuda kahju hüvitamist.
VÕS § 635 lg 4, VÕS § 115 lg 1
osaühing Comberra ei 16.02.2018 6-1/18-000090-009 Comberra OÜ: lepingust taganemine, ostuhinna tagastamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-000090.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, ostuhinna tagastamine
Tarbija tellis kaupleja esindusest telefoni korpuse, mis pidi jõudma kohale 2 nädala jooksul. Tellitud korpus jõudis kohale 29 päeva jooksul. Komisjon leidis, et arvestades jõulueelset aega, ei ole tegemist kauplejapoolse olulise lepingurikkumisega.
VÕS § 218 lg 4, VÕS § 116 lg 2
Osaühing SilkRoad ei 15.02.2018 6-1/17-010052-012 Silkroad OÜ: lepingu täitmine või kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-17-010052.pdf
Märksõnad: töövõtuleping
Tarbija nõue muuta aiapostide ääriseid, asendades betoonvalu tänavakividega ei ole õigustatud, sest asja materjalidest ei tulene, et pooled oleks aiapostide ääriste vormistuses kokku leppinud. Kaupleja poolt valitud viis (betooni valamine) on üks võimalikest viisidest ja seega ei ole tegemist töö mittevastavusega lepingutingimsutele VÕS § 641 lg 2 p 1 tähenduses. Komisjon on seisukohal, et esitatud lõpparve kuulub tasumisele Tarbija poolt, sest kokkulepitud töö on tehtud, nõuetekohaselt vastu võetud ning tasumise kohustus on VÕS § 637 lg 1 tähenduses tekkinud.
VÕS § 636 lg 1 ja § 637 lg 1
Klokman Ehitus OÜ jah 15.02.2018 6-1/17-008926-019 Klokman Ehitus OÜ: Kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-17-008926.pdf
Märksõnad: kahju hüvitamine, garantii, töövõtuleping
Töövõtulepingu puhul, mille esemeks on ehitamine ehitusseadustiku mõistes ja mis on sõlmitud majandus- ja kutsetegevuses tegutseva isiku ja tarbija vahel, eeldatakse, et 2 aasta jooksul töö tarbijale üleandmise päevast arvates ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas töö üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus töö või puuduse olemusega.
VÕS § 635 lg 4, VÕS § 642 lg 2 1, VÕS § 646 lg 1, VÕS § 646 lg 5
NORDIC DIGITAL AS ei 15.02.2018 6-1/17-008806-014 NORDIC DIGITAL AS: toote asendamine või ostuhinna tagastamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-17-008806.pdf
Märksõnad: ostu-müügileping, videokaamera, puudustega toode, lepingust taganemine, põhjendamatud ebamugavused, tarbija tõendamiskohustus
Tarbija sõlmis müügi- ja järelmaksulepingu, mille müügiesemeks oli videokaamera. Asjal ilmnesid puudused ning toode saadeti korduvalt hooldusesse. Kaupleja tuvastas, et viga ei ole videokaameras, vaid tarvikutes. Tarbija leiab, et kaupleja on talle põhjustanud ebamugavusi ning avaldas soovi lepingust taganemiseks. Komisjon ei tuvastanud lepingust taganemise alust. Komisjon möönab, et tarbijal võis tekkida ebamugavusi, kuid see ei ole antud asjas nõude rahuldamise aluseks.
TRD TRADE OÜ ei 14.02.2018 6-1/17-009960-015 TRD TRADE OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-17-009960.pdf
Märksõnad: riietus, lepingust taganemine
Sukelduskostüümi parandati ja asendati korduvalt, kuid tulemusteta ja viimane parandus võttis aega 3 kuud. Kaupleja oli seisukohal, et asjaolusid arvesse võttes ei ole remondiaeg ebamõistlik. Komisjon leidis, et tarbija avaldus tuleb rahuldada, kuna toodet ei suudetud parandada ning viimasele remondile kulunud aeg ei olnud mõistlik.
VÕS § 223 lg 1 ja VÕS § 223 lg 2, VÕS § 116 lg 1
Maasoojus OÜ ei 13.02.2018 6-1/17-010241-012 Maasoojus OÜ: tuvastusnõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-17-010241.pdf
Märksõnad: töövõtuleping, hinnapakkumine, tuvastusnõue
Tarbija ja Kaupleja sõlmisid sidevahendi abil lepingu, kus tarbija andis e-kirjas heakskiidu. Tarbija taganes lepingust ning Kauplejal tekkisid seoses sellega kulutused. Komisjon lähtus vaidluse lahendamisel sellest, kas kauplejal tekkis õigus neid kulusid tarbijalt nõuda. Komisjon leidis, et sidevahendi abil sõlmitud lepingu puhul on kauplejal tarbija ees teavituskohustus tarbija lepingust taganemisõigusest 14-päeva jooksul, samuti kohustus tarbijale teatada pakkumise hind ja selle kujunemise asjaolud. Kaupleja ei teinud neid andmeid tarbijale teatavaks ning seega tehtud kulutused kaupleja poolt ei saanud tarbijaga sõlmitud lepingu osaks. Kauplejal ei ole õigus neid tarbijalt nõuda.
VÕS § 52, VÕS § 54 lg 1; VÕS § 56 lg 2(2) p 12