Ettevõtted, kes ei täida tarbijavaidluste komisjoni otsuseid

Kõik otsused...
Leiti 112 otsust1 2 3
Kaupleja Otsuse avaldamise kuupäev Otsuse nr Pealkiri Otsus Lahenduse liik Failid
OÜ HIGSBERG INVEST 30.08.2018 6-1/18-002473-015 Higsberg Invest OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002473.pdf
Märksõnad: kinnisasja ostumüügileping; , korter; ehituskvaliteet
Tarbija leidis korteri siseviimistluses olulisi puudusi, kuid kaupleja neid ei kõrvaldanud. Kuna kaupelja ja korteri ehitanud ehitajatega mõistlikku koostööd ei sündinud tellis tarbija ehitusekspertiisi, mille kohaselt tuvastas riiklikult tunnustatud ekspert puudused ja korteri kvaliteet ei vasta võlaõiguslikule lepingule. Tarbija võttis teiselt ettevõtjalt korteri puuduste likvideerimiseks hinnapakkumise. Komisjon leidis, et ekspertiisiga on tõestatud korteri mittevastavus võlaõiguslikule lepingule. VAstvalt VÕS § 222 lõikele 5 võib ostja lasta asja ise parandada, kui müüja ei tee seda mõistliku aja jooksul, misstõttu antud juhul on õigustatud nõuda müüjalt parandustöödeks kuluvate mõistlike kulutuste hüvitamist.
Osaühing Neolund 24.08.2018 6-1/18-003544-017 Neolund OÜ (Torex uksed): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-003544.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, välisuks
Tarbija ostis metallist välisukse, mille puhul on kaupleja käinud korduvalt ukse alumist lukku parandamas. Vaatamata mitmetele parandustele uks ei sulgu jätkuvalt korralikult, lukukeel ja raamis olev lukuava ei ole kohakuti ning sulgemiseks tuleb jõuga suruda, et need läheksid kohakuti, lisaks pudeneb lukust kruvisid välja. Kaupleja teatas alles pärast lepingust taganemise avalduse saamist tarbijale oma soovist parandada uks garantiikorras. Komisjon leidis, et kuna selleks ajaks oli tarbija oodanud luku parandamist üle kahe kuu, ei ole selline ooteaeg mõistlik ning tarbijale on põhjustatud põhjendamatuid ebamugavusi.
VÕS § 218 lg 2, VÕS õ 116 lg 1, VÕS § 223 lg 1 ja lg 2
OÜ SEEGI MÖÖBEL 24.08.2018 6-1/18-003980-009 OÜ Seegi Mööbel: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 18-003980.pdf
Märksõnad: müügileping, ostueelne teave
Tarbija soovis reguleeritava kõrgusega lauda, kuid sai mittereguleeritava laua põhjusel, et kaupleja ei andnud ostueelselt tarbijale vajalikku ja tõest informatsiooni teadliku valiku tegemiseks. Komisjon leidis, et Tarbija nõue lepingust taganeda on põhjendatud, kuivõrd Tarbija küsis Kauplejalt täiendavat informatsiooni laua kohta, kuid kaupleja ei andnud tarbijale tõest informatsiioni, samuti olid mitmeti mõistetavad kataloogis esitatud fotod laua reguleerimise osas ning kataloog oli poolakeelne. Komisjon leidis, et sellega on kaupleja oluliselt lepingut rikkunud ning tarbijal on õigus lepingust taganeda ning nõuda laua eest tasutud ostusumma tagastamist.
Lainel UÜ 09.08.2018 6-1/18-003513-015 Lainel UÜ (Laine Köögistuudio): lepingust taganemine, viivise nõue Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-003513.pdf
Märksõnad: müügileping, köögimööbel, kohustus osaliselt täitmata, lepingust taganemine, viivise nõue
Sisu: Tarbija tellis kauplejalt köögimööbli koos tehnikaga. Tähtaegselt kaupa tarbijale üle ei antud, tarbija andis täiendava tähtaja. Kaup anti tarbijale üle osaliselt (köögitehnikat ei tarnitud), mistõttu tarbija taganes lepingust. Komisjoni hinnangul on kaupleja rikkunud lepingust tulenevaid kohustusi ning tarbijale tuleb tagastada tasutud rahasumma koos seadusest tuleneva viivisega.
VÕS § 76, § 82, § 113 lg 1, § 116, § 189 lg 1, § 217 lg 1,
Aktsiaselts ANOME 08.08.2018 6-1/18-004734-006 AS Anome: lepingu täitmine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-004734.pdf
Märksõnad: müügileping, sõidukid, lepingutingimustele mittevastav kaup, parandamine, asendamine
Tarbija ostis kauplejalt ATV, millel ilmnesid puudused. Tarbija esitas Kauplejale pretensiooni, kuid kaupleja ei kõrvaldanud asja puuduseid. Komisjoni hinnangul on kauplejal kohustus toode parandada või asendada.
VÕS 222 lg 1, § 223 lg 1, § 116 lg 1, § 188 lg 1
Avander OÜ 08.08.2018 6-1/18-003395-013 OÜ Avander: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-003395.pdf
Märksõnad: mööbel, müügileping, parandamise ebaõnnestumine, lepingutingimustele mittevastavus, lepingust taganemine
Tarbija ostis Kauplejalt diivanvoodi, millel ilmnes puudus. Kaupleja tunnistas puudust, kuid selle parandamine ebaõnnestus, mistõttu soovis tarbija leingust taganeda. Komisjoni hinnangul on Kauplejal kohustus tagastada tarbijale toote ostusumma ning võtta puudusega toode tagasi tasudes tagastamiskulud.
VÕS § 217 lg 2, § 218 lg 2, § 116 lg 1, § 223 lg 1, lg 2.
Sonic Invest OÜ 07.08.2018 6-1/18-003995-011 Sonic Invest OÜ veebikauplus www.carworld.ee : lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-003995.pdf
Märksõnad: Müügileping, e-kaubandus, kaup üle andmata, lepingust taganemine
Tarbija ostis Kaupleja e-kauplusest carworld.ee kauba, mida Kaupleja Tarbijale ei saatnud. Tarbija soovis lepingust taganeda, kuid Kaupleja kirjadele ei vastanud ning raha ei tagastanud. Komisjoni hinnangul on Kauplejal kohustus tagastada Tarbijale rahasumma, mille Tarbija tasus saatmata kauba eest.
VÕS § 116 lg 2, § 189 lg 1
Gegard OÜ 07.08.2018 6-1/18-003950-006 Gegard OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-003950_0.pdf
Märksõnad: ostu-müügileping, oluline lepingurikkumine, lepingust taganemine, kahju hüvitamine
Vaidluse asjaolude kohaselt tellis tarbija sidevahendi abil telefoni teel kauplejalt auto varuosa, kuid kättesamisel selgus, et tegemist on vale varuosaga. Tarbija tagastas vastavalt pooltevahelisele kokkuleppele toote, kuid kaupleja ei tagastanud tarbijale ostuhinda.
Komisjoni hinnangul on tegemist olulise lepingurikkumisega, mistõttu tarbijal oli õigus lepingust taganeda. Toote tagastamisega tegi tarbija kulutusi, mis tuleb samut kauplejal hüvitada.
VÕS § 208 lg 1, 4, § 76 lg 1, 3, § 100, § 101 lg 1 p 4, § 101 lg 1 p 3, § 116 lg 1, lg 2 p 1, 4, § 189 lg 1
Gegard OÜ 05.07.2018 6-1/18-003814-006 Gegard OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-003814.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Tarbija ostis www.autmo.ee veebipoe kaudu kauplejalt sõiduki varuosana iluliistu. Kaupleja lubas varuosa toimetada 3-5 päeva jooksul pakiautomaati. Kaupleja ei ole oma lubadust täitnud ning varuosa pole tarbijale saatnud. Komisjon tuvastas kaupleja poolt müügilepingu tingimuse olulise rikkumise, mistõttu on tarbija nõue põhjendatud ja kuulub rahuldamisele.
TKS § 48 lg 6, VÕS § 208 lg 1, VÕS § 116 lg 1
Adelli Kaubanduse osaühing 02.07.2018 6-1/18-002200-015 Adelli Kaubanduse OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002200.pdf
Märksõnad: ostuhinna tagastamine
Tarbija ostis karusnahkse vesti, millel peale mõnekordset kandmist tulid õmblustest lahti vesti hõlmade kinnituskonksud. Kaupleja poolt parandatud toodet sai tarbija kanda jälle mõned korrad kui ilmnes sama probleem uuesti, lisaks rebenes seemisnahk konksude juurest ja tasku õmblustest. Komisjon leidis, et kaupleja ei ole tõendanud ega ka väitnud, et ta oleks lasknud toote erapooletul asjatundjal puuduse põhjuse selgitamiseks üle vaadata või et tema sellekohane seisukoht põhineks mingil muul eluliselt usutaval asjaolul. Üksnes paljasõnaline viide toote ebaõigele kandmisele ei võimalda teha järeldust, et müüdud asi oli kvaliteetne. Eeltoodust järelduvalt ei vastanud vaidlusalune toode lepingutingimustele.
VÕS § 101 lg 1 p 4, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 223 lg 2, VÕS § 189 lg 1
Näpi Puit OÜ 29.06.2018 6-1/18-002268-016 Näpi Puit OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002268.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, aknad
Tarbija tellis akende restaureerimise, kuid juba kahe nädala pärast hakkas värv kooruma, lisaks ei saanud tarbija kätte kolme akna siseraame, mis olid kaupleja käes. Kaupleja oli seisukohal, et nende töötaja on toiminud eraviisiliselt ja neil puuduvad tarbija ees kohustused. Komisjon jõudis järeldusele, et tehingu tegi siiski kaupleja esindaja ja kirjavahetus on toimunud kaupleja e-posti aadressilt. Lisaks leidis kinnitust, et tarbijaga suhelnud kaupleja esindajal oli olemas esindusõigus. Kokkuvõtvalt oli komisjon seisukohal, et kaupleja on lepingulisi kohustusi oluliselt rikkunud ja tarbijal on õigus lepingust taganeda.
VÕS § 641 lg 2 p 2, VÕS § 77 lg 1, VÕS § 647 lg 1, TsÜS õ 115 lg 1, ÄS § 181 lg 1
Startour OÜ 27.06.2018 6-1/18-002246-017 Startour OÜ: lepingu täitmise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002246.pdf
Märksõnad: pakettreis, pakettreisitasu
Komisjon asus seisukohale, et asjaolu, et kaupleja töötaja ei järginud tarbijaga lepingut sõlmides kaupleja juhtnööre ei muuda seejuures lepingut tarbijaga ega selle tingimusi tühiseks. Seega on tarbijal õigus nõuda lepingu täitmist vastavalt esialgselt kokkulepitud hinnale.
VÕS § 866 lg 1, VÕS § 1028 § 1
Osaühing Termiks Grupp 25.06.2018 6-1/18-002416-018 Termiks Grupp OÜ: Kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002416.pdf
Märksõnad: Kahju hüvitamine, vaegtööd, mõistlike kulutuste hüvitamine
Tarbija tellis 10.10.2017 kauplejalt gaasikatla paigalduse. Tööd hakkasid venima, 15.03.2018 kaupleja tunnistas, et ei suutnud teha töid nii kiiresti kui oli planeerinud. Ka oli tehtud töö puudustega. Kaupleja jättis tööd lõpetamata ja keeldus vigu parandamast. Kuivõrd tarbija ei saa seni katelt kasutada, võttis ta vaegtööde kõrvaldamiseks hinnapakkumise teiselt ettevõtjalt.
VÕS § 100, VÕS § 635 lg 4, VÕS § 641 lg 2 p 1, VÕS § 646 lg 5
OÜ Boss Cars 22.06.2018 6-1/18-001976-012 OÜ Boss Cars: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-001976.pdf
Märksõnad: kahju hüvitamine, kasutatud auto
Tarbija soovis hinnaalandust auto hinnast, kuna kuulutuse oli auto valmistamise aasta märgitud aasta võrra uuemaks ning autol pidi olema pardakaamera, mida tegelikkuses ei olnud. Kaupleja küll tarnis hiljem kaamera, kuid see oli üliodav Hiina toode, mis tarbijat ei rahuldanud. Komisjon asus seisukohale, et kauplejal on kohustus hüvitada kaamera maksumusega 170 eurot, kuid kuulutuses oli esmase registreerimise aeg, mitte aga valmistamise aasta, mistõttu võib auto olla toodetud ka varem.
VÕS § 101 lg 1 p 3 ja VÕS § 115 lg 1 ja lg 3
Konsultatsioonibüroo M. Laikask OÜ 21.06.2018 6-1/18-001907-019 Konsultatsioonibüroo M. Laikask OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-001907.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, ehitusprojekt
Tarbija poolt tellitud tööd jäid teostamata ja tähtaegadest ei peetud kinni, mistõttu soovis tarbija ettemaksu tagastamist. Kaupleja sõnul põhjustas viivituse ja olukorra, kus vajalikke mõõdistusi ei olnud enam võimalik teha, tarbijapoolne ebaseaduslik ümberehitus. Kaupleja oli valmis tagastama osa ettemaksust. Komisjon asus seisukohale pärast kahekuulist tööde teostamisega hilinemist, ei pidanud tarbija eeldama, et kaupleja asub lepingut täitma. Kaupleja asus mõõdistusprojekti tarbija käest küsima alles peale tarbija taganemisavaldust. Tasu nõudmise õigus puudub, sest eesmärk jäi saavutamata.
VÕS § 116 lg 1, § 116 lg 2, VÕS § 114, VÕS § 188 lg 2, VÕS § 189 lg 2, VÕS § 655 lg 2
RARA ARE Osaühing 21.06.2018 6-1/18-002602-010 RARA ARE OÜ (veebipood e-mööbel24.ee): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002602.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, mööbel
Tarbija sai tellitust suurema laua ja kaupleja ei suutnud seda asendada ega ka raha tagastada, mistõttu asus komisjon seisukohale, et tarbijal on õigus müügilepingust taganemiseks.
VÕS § 116 lg 1 ja lg 2 p1 ja p2, VÕS § 189
Näpi Puit OÜ 21.06.2018 6-1/18-001570-022 Näpi Puit OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-001570.pdf
Märksõnad: töövõtuleping, kahju tekitamine
Kahju põhjustas tarbijale kaupleja töömees töövõtulepingu täitmise käigus. Komisjoni hinnangul ei ole asjakohane kaupleja väide, et tarbija ei esitanud dokumente kommunikatsioonide paiknemise kohta. Kaupleja on professionaalne köögimöööbli paigaldaja. Kaupleja töötajad oleks võinud vajaliku dokumentatsiooniga töö tegemise käigus ja veenduda aukude puurimise asukohas või keelduda töö tegemisest.
VÕS 132 lg 1
Aktsiaselts TEA Kirjastus 19.06.2018 6-1/18-002403-010 AS TEA Kirjastus: lepingust taganemine, kaup osaliselt üle andmata Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-001317.pdf
Märksõnad: Müügileping, ositi täitmine, kaup osaliselt üle andmata, lepingust taganemine
Tarbijad tellisid TEA Kirjastuselt raamatusarja TEA Entsüklopeedia, mis koosnes 22 köitest ning mille Kaupleja pidi tarbijatele üle andma osade kaupa. Kaupleja andis üle 12 köidet ning 10 köidet jäi majandusraskuste tõttu üle andmata. Tarbijad ei nõustunud saneerimismenetlusega ning soovisid sõlmitud lepingust taganeda, Kaupleja raha ei tagastanud ning tarbijate pöördumistele ei vastanud. Komisjoni hinnangul on tarbijatel õigus saada tagasi kättesaamata raamatute eest tasutud rahasumma.
VÕS § 208, § 116 lg 1 ja lg 3, § 100, § 101, § 189
ONOFF JAEKAUBANDUSE OÜ 19.06.2018 6-1/18-001946-006 ONOFF Jaekaubanduse OÜ (kauplus Onoff): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-001946.pdf
Märksõnad: ostu-müügileping, kellad, tootmisdefekt, oluline lepingurikkumine, lepingust taganemine, asja parandamise ebaõnnestumine
Vaidluse asjaolude kohaselt ostis tarbija kauplejalt aktiivsusmonitori. Tarbija viis asja remonti, kuivõrd monitori rihm läks katki. Kaupleja vahetas monitoril rihma teistsuguse rihmaga. Tarbija hinnangul asja parandamine ebaõnnestus ning ta avaldas soovi lepingust taganemiseks. Kaupleja ei vastanud tarbija pretensioonile, samuti ei esitanud menetluse käigus vastust. Tarbija avaldusest selgub, et tema jaoks on eriti oluline aktiivsusmonitori välimus. Komisjon märgib, et aktiivsusmonitori üheks funktsiooniks lisaks tema tehnilistele võimalustele on ka aksessuaari (ehte)funktsioon, mille puhul on määrav, kas see kasutajale sobib ja meeldib või mitte. Kaupleja on selgitanud, et vastavale mudelile enam rihmu ei toodeta. Komisjon on seisukohal, et asja parandamine ebaõnnestus. Eeltoodust tulenevalt on kaupleja tarbijaga sõlmitud müügilepingut oluliselt rikkunud ning tarbija lepingust taganemise nõue kuulub rahuldamisele. TKS § 48 lg 3, 6, VÕS § 223 lg 1, VÕS 101 lg 1 p 4, § 116 lg 1
Hifipood OÜ 19.06.2018 6-1/18-002636-010 Hifipood OÜ (veebipood hilfipood.ee) : lepingust taganemine, kaup üle andmata Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002636.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, kaub kätte saamata, lepingust taganemine
Tarbija ostis e-kauplusest www.hifipood.ee kauba, tasus selle eest Kauplejale, kuid Kaupleja ei andnud Kaupa üle ja kui Tarbija soovis lepingust taganeda, siis Kaupleja talle raha ei tagastanud. Komisjoni hinnangul on Tarbijal õigus lepingust taganeda ning Kauplejal on kohustus Tarbijale raha tagastada.
VÕS § 56 lg 1, lg 1`, § 56`lg 1.
Varuosamees OÜ 18.06.2018 6-1/18-002080-014 Varuosamees OÜ (veebipood varuosaturg.ee): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002080.pdf
Märksõnad: E-kaubandus, sõiduki varuosa, 14-päevane lepingust taganemise õigus
Tarbija tellis e-kauplusest www.varuosaturg.ee sõiduki varuosa. Kui Tarbija ei saanud kaupa lubatud 10-päevase tähtaja jooksul kätte soovis ta lepingust taganeda. Kaupleja sellega ei nõustunud, kuna varuosa oli konkreetselt Tarbija jaoks välismaalt tellitud, mistõttu oli tegemist eritellimusega ning saatis kauba Tarbijale. Tarbija ei võtnud kaupa vastu ja soovis kauba eest tasutud rahasumma tagastamist. Komisjoni hinnangul on Tarbijal õigus lepingust taganeda, kuna tegemist ei ole eritellimusega. Tarbija 14-päevast taganemisõigust ei ole tarbijal ja kauplejal võimalik kokkuleppega piirata.
VÕS § 6 lg 1, § 52 lg 1, § 56 lg 1, § 56 lg 1`, § 56`, § 53 lg 4
Sonic Invest OÜ 18.06.2018 6-1/18-002705-009 Sonic Invest OÜ (veebipood carworld.ee): lepingust taganemine, kaup üle andmata Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002705.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, kaup kätte saamata, lepingust taganemine
Tarbija ostis kaupleja e-kauplusest carworld.ee veljed, kaupleja ei andnud kaupa üle ning Tarbija soovis lepingust taganeda. Komisjni hinnangul on Tarbijal õigus lepingust taganeda ning Kaupleja peab kauba eest tasutud rahasumma Tarbijale tagastama.
VÕS § 52, § 56 lg 1 ja lg 1`, § 56`
Aleger Mööbel OÜ 06.06.2018 6-1/18-001922-016 Aleger Mööbel OÜ: lepingu täitmine, lepingutingimustele mittevastavuse kõrvaldamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-001922.pdf
Märksõnad: Mööbel, puuduse kõrvaldamine
Tarbija tellis kummuti, millel musta pesu hoiustamise sahtel ja vaidlus tekkis põhjusel, et tarbija eeldas, et pesu hoiustamise sahtlil on korv või piiraja. Lisaks puudus samal pesusahtlik käepide ja puudu olid mõned kapi küljel olevate kruvide katted. Tarbija soovis kapi ümberehitamist, kuid kaupleja hinnangul piirajat, korvi ega käepidet kapil olema ei pea. Komisjon asus seisukohale, et ei ole võimalik kindlaks teha, et oleks kokku lepitud piiraja ja korvi paigalduses, kuid käepideme ja kruvikatted tuleb kauplejal paigaldada.
Prostaff OÜ 03.06.2018 6-1/18-002890-006 Prostaff OÜ (veebipood x-rent.ee): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002890.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, mööbel
Tarbija tellis aadressilt www.x-rent.ee välimööbli komplekti. Tarbija on tasunud kauba maksumuse, kuid müüja ei ole rohkem kui aasta jooksul omapoolset kohustust täitnud. Komisjon leidis, et kaupleja on müügilepingut rikkunud ning sellest tulenevalt kuulub tarbija nõue rahuldamisele.
VÕS § 208, VÕS § 209
EKG Kaubandus OÜ 01.06.2018 6-1/18-001263-011 EKG Kaubandus OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-001263.pdf.pdf
Märksõnad: ostu-müügileping, ettemaksu tagastamine, lepingust taganemine
Vaidluse asjaolude kohaselt tellis tarbija kauplejalt tooteid maja ehituse jaoks. Tarbija tasus ettemaksu, kuid ei saanud osaliselt kaupa kätte. Tarbija nõuab ehituskaupade eest makstud summa tagastamist lepingu täitmata osas ning kahju hüvitamist. Tarbijal ei ole õnnestunud kauplejaga kontakti saada. Kaupleja ei esitanud oma vastust ka menetluse käigus. Komisjon asus seisukohale, et tarbija nõue kuulub osaliselt rahuldamisele. Komisjon leidis, et tellitud ehitusmaterjali tähtajaks tarnimata jätmisel jäi tarbija olulisel määral ilma sellest, mida ta lepingust õigustatult ootas. Kauplejal on kohustus tagastada tarbijale tarnimata kauba eest ettemaksuna saadud summa. Komisjon leidis, et kahjusumma hüvitamine ei ole põhjendatud, kuna tarbija ei ole tõendanud temal otsese varalise kahju tekkimist või saamata jäänud tulu soovitud summa ulatuses. Samuti ei ole tõendatud mittevaralise kahju tekkimine. TKS § 48 lg 6, VÕS § 208 lg 1, 4, § 76 lg 1, § 82 lg 3, § 100, § 101, § 116 lg 1, 3, lg 2 p 1, § 189 lg 1, § 111, § 115 lg 1, § 127 lg 1, § 218 lg 1, 2, TKS § 40 lg 1-3, § 38 lg 3, 6, § 57, § 58.
Commerce Invest OÜ 01.06.2018 6-1/17-008948-015 Commerce Invest OÜ (veebipood tervisepood24.ee): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-17-008948.pdf
Märksõnad: www.tervisepood24.ee, ostu-müügileping, sidevahendi abil sõlmitud leping, lepingust taganemine, 14-päevane taganemisõigus, väärtuse vähenemine
Vaidluse asjaolude kohaselt tellis tarbija kauplejalt toote (ioonipuhastusseade). Tarbija sai toote kätte ning kasutas seadme ühte osa (jalavanni) kolm korda. Vaatamata korduvalt esitatud lepingust taganemisavaldusele, ei õnnestunud tarbijal kauplejaga kontakti saada. Tarbija soovib tagastada toote ning saada tagasi ostuhinna ja on nõus hüvitama seadme väärtuse vähenemise. Kaupleja on seisukohal, et tagastatav kaup peab olema originaalpakendis ning hügieenilistel kaalutlustel ei saa toodet tagastada, millest tulenevalt ei kuulu tarbija nõue rahuldamisele. Komisjon asus seisukohale, et tarbija on kehtivalt lepingust taganenud ning poolte vaheline leping on lõppenud. Tarbija taganemisõigust ei mõjuta asjaolu, et tarbija on kaupa lühiajaliselt kasutanud. 14-päevane taganemistähtaeg on tarbijale sidevahendi abil sõlmitud lepingu korral ette nähtud selleks, et tarbija saaks ostetud kaubaga tutvuda. VÕS § 56 2 lg-st 4 tuleneb, millal tarbija vastutab asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest. Kaupleja ei ole esitanud väidet, et antud juhul on toote väärtus vähenenud. Komisjon möönab, et VÕS § 56 lg-s 1 sätestatud taganemisõigus ei ole absoluutne ning VÕS § 53 sätestab juhtumid, millal taganemisõigus ei kehti. Komisjon selgitab kauplejale, et tulenevalt VÕS § 54 lg-st 1 lasub kauplejal kohustus anda tarbijale enne lepingu sõlmimist seadusest nõutavat teavet. Kaupleja ei ole tarbijat taganemisõiguse puudumisest/kaotamisest teavitanud. Puuduvad tõendid selle kohta, et kaupleja oleks tarbijale nõuetekohaselt teatavaks teinud, et pärast pakendi avamist ei saa sellest müügilepingust 14-päeva jooksul ilma põhjuseta taganeda. Eeltoodust tulenevalt asus komisjon seisukohale, et tarbija nõue kuulub rahuldamisele.
VÕS § 47 lg 3 p 5, § 51 lg 5, § 208 lg 1, 4, § 52, § 56 lg 1, 1 1, § 56 2 lg 4, 1, § 53 lg 4 p 1, § 54 lg 1, § 189 lg 1
Motomarket OÜ 23.05.2018 6-1/18-002469-013 Motomarket OÜ: lepingu täitmise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002469.pdf
Märksõnad: lepingu täitmise nõue
Tarbija tellis kauplusest Motomarket mootorratta küljekohvritele lukud, mis pidid olema sama võtmekoodiga. Tarbija leidis, et tellitud võtmed olid visuaalselt erineva väljanägemisega ning nende toimimispõhimõtetes esineb erinevusi. Komisjon leidis, et kaupleja oli lepingu tingimustele mittevastava asja üleandmisega rikkunud poolte vahel sõlmitud lepingut VÕS § 100 tähenduses. Lepingu rikkumisest tulenevalt on tarbijal õigus kasutada VÕS § 101 toodud õiguskaitsevahendeid.
VÕS § 208 lg 4, TKS § 9 lg 1, VÕS § 217 lg 1, lg 2 p 1 ja p 6, VÕS § 222 lg 1.
Arkason OÜ 22.05.2018 6-1/18-002174-008 Arkason OÜ: töövõtulepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002174.pdf
Märksõnad: mööbel, töövõtuleping, lepingust taganemine osaliselt
Tarbija tellis Kauplejalt garderoobikapi juurdeehituse. Kaupleja täitis tellimuse osaliselt ning Tarbija soovis täitmata lepingu eest osa tasutud raha tagastamist. Kaupleja enda seisukohta komisjonile ei avaldanud ning kokkulepet ei pakkunud. Komisjoni hinnangul on Kaupleja oluliselt lepingut rikkunud ning Tarbijal on õigus lepingust taganeda.
VÕS § 76 lg 1, § 655 lg 1, § 647 lg 2, § 189 lg 1, § 111.
Varuosamees OÜ 21.05.2018 6-1/18-002766-017 Varuosamees OÜ (veebipood varuosaturg.ee): 14-päevane õigus lepingust taganeda Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002766.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, müügileping, lepingust taganemine 14-päeva jooksul
Tarbija ja Kaupleja sõlmisid sidevahendi abil lepingu, millest Tarbija soovis taganeda, kasutades seadusest tulenevalt 14-päevast lepingust taganemise õigust. Kaupleja oli lepingus ette näinud rida tingimusi, millistel juhtudel Tarbija ei või lepingust taganeda. Komisjon leidis, et lepingutingimused, millega raskendatakse taganemisõiguse kasutamist, on tühised. Samuti on tühised Tarbija kahjuks sätestatud kokkulepped.
VÕS § 56´2 lg 9; § 62
RUAROM OÜ 18.05.2018 6-1/17-010559-026 Ruarom OÜ: lepingust taganemine, kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-17-010559.pdf
Märksõnad: kasutatud auto, müügileping, puudus, lepingust taganemine, parandamiskulud
Ostetud kasutatud sõiduauto mootoril ilmnesid pärast 100 km läbimist puudused, mille kõrvaldamisest kaupleja keeldus, kuna andis üle töökorras sõiduki. Tarbija tellis sõiduki mootori diagnostika, mille käigus tuvastati mootori puudused ja esitati hinnapakkumine. Kaupleja keeldus sõiduki parandamiskulude hüvitamisest. Komisjoni hinnangul on kaupleja rikkunud puuduste kõrvaldamata jätmisega müügilepingut oluliselt ning tarbijal on õigus sõiduki müügilepingust taganeda. Lisaks on kauplejal kohustus hüvitada tarbijale sõiduki diagnostikakulud 160 eurot.Kaupleja poolt kasutatav ostumüügilepingu tüüpsäte, et tarbija võtab kõik sõidukiga kaasnevad riskid ning sõiduki mehhanismid võivad laguneda, ei ole ilma konkreetse sõiduki vigade ja puuduste loeteluta VÕS § 218 lg 4 mõistes piisav teavitamine ja ei vabasta Kauplejat vastutusest.
VÕS § 217 lg 1, lg 2 p 6, § 218 lg 2, § 222 lg 1, § 223
Super Rent OÜ 15.05.2018 6-1/18-001466-010 Super Rent OÜ: müügilepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-001466.pdf
Märksõnad: Kasutatud autod, lepingutingimustele mittevastavus, lepingust taganemine
Tarbija ostetud kasutatud sõiduautol ilmnesid ostupäeval puudused, millest Tarbija teavitas Kauplejat. Kaupleja ei lahendanud Tarbija pretensiooni ning Tarbija soovis lepingust taganeda. Komisjoni hinnangul on Tarbijal õigus lepingust taganeda.
VÕS § 217 lg 1, lg 2 p 1 ja p 6, § 218 lg 2, § 222 lg 1, § 223 lg 1.
Tallinn Contsert Club OÜ 07.05.2018 6-1/17-010622-011 Tallinn Contsert Club OÜ: hinna alandamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-17-010622.pdf
Märksõnad: kontsert, lepingu mittekohane täitmine, puudulik teavitamine, hinna alandamine, toimumiskoht Tondiraba Jäähall.
Kontserdisaal ei vastanud skeemile ning tarbija poolt ostetud istekohad ei vastanud lubatule, puudus ka info, et külgmistelt kohtadelt puudub nähtavus. Tarbija nõudis seetõttu 50% piletihinna alandamist, mille komisjon luges põhjendatuks.
VÕS § 635 lg 1 ja 4; § 642 lg 1; VÕS § 101 p 1
Tallinn Contsert Club OÜ 03.05.2018 6-1/17-010799-011 Tallinn Contsert Club OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-17-010799.pdf
Märksõnad: Kontsert, piletid, meelelahutusteenus,
Tarbija ostis piletid Tondiraba jäähallis toimuvale etendusele, istekohtade ja lava paigutuse tõttu jäi tal oluline osa etendusest nägemata ning tarbija soovis piletite eest tasutud rahasumma tagastamist. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus kauplejalt nõuda piletite eest tasutud raha tagastamist, kuna etendus ei vastanud kokkulepitud tingimustele.
VÕS § 635 lg 1, lg 4, § 642 lg 1
Warlock OÜ 02.05.2018 6-1/18-001305-013 Warlock OÜ (veebipood ledkauplus.ee, warlock.ee): lepingust taganemine, kaup kättetoimetamata Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-001305.pdf
Märksõnad: E-kaubandus, lepingust taganemine, kaup üle andmata, tarbekaubad
Tarbija ostis e-kauplusest ledkauplus.ee tooted ning tasus nende eest, kuid kaupleja kaupa üle ei andnud ning raha ei tagastanud. E-kauplus on suletud ning kaupleja on avanud uue veebipoe aadressil warlock.ee. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus lepingust taganeda ning kaupleja on kohustatud tarbijale raha tagastada.
VÕS § 208, 116, 189 lg 1
Warlock OÜ 02.05.2018 6-1/18-002209-009 Warlock OÜ (veebipood ledkauplus.ee): lepingust taganemine, kaup kättetoimetamata Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002209.pdf
Märksõnad: E-kaubandus, kaup tarbijale üle andmata, lepingust taganemine
Tarbija tellis e-kauplusest ledkauplus.ee kauba, tasus selle eest, kuid kaupa tarbijale ei saadetud. E-kauplus on suletud. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus lepingust taganeda ning kauplejal tuleb tarbijale tagastada kauba eest tasutud summa.
VÕS § 116 lg 1, lg 2, § 189 lg 1, § 208
Delavue Est OÜ 29.04.2018 6-1/18-001091-015 Delavue EST OÜ: Lepingu erakorraline ülesütlemine ning õiguse tunnistamine arve tasumisest keeldumiseks Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-001091.pdf
Märksõnad: Lepingu ülesütlemine, kohustuse puudumise tuvastamine, müügileping, töövõtuleping, arve esitamine, hind, kosmeetilised teenused
Tarbija sõlmis lepingu teenuste osutamiseks, teenuspakett sisaldas ka kauba müüki. Tarbija ütles üles teenuste osutamise lepingu. Kaupleja nõudis tarbijalt toodete komplekti eest 890 eurot, tarbija ei nõustunud temale esitatud arvega. Komisjon leidis, et protseduuride eest, mida tarbijale ei ole osutatud, ei saa tasumist nõuda, küll aga tuleb tarbijal maksta teenuste ja toodete eest, mida ta on saanud. Komisjon märkis, et arve peab olema tarbija jaoks selge - sellest peab olema võimalik üheselt aru saada, kuidas kaupleja arvel märgitud summani jõudis. Kauplejal tuleb arve esitamisel ära näidata iga toote ja teenuse maksumus.
VÕS § 635 lg-d 1 ja 4, VÕS § 655 lg 1
Borister OÜ 24.04.2018 6-1/17-011589-024 Borister OÜ: lepingu täitmine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-17-011589.pdf
Märksõnad: lepingu täitmine, uksed, aknad
Tarbija hinnangul esitati talle kaupleja poolt põhjendamatuid arveid tööde eest, mis oleksid pidanud kuuluma kindlustusjuhtumi alla ning sellest tulenevalt jättis tarbija lepingus allkirjastamata, samuti on summad temaga kooskõlastamata ning ustel ja akendel lepingutes toonierinevus. Kaupleja hinnangul tellis tarbija täiendavaid töid ja kaupu, mis ei kuulu kindlustusjuhtumi alla ja seetõttu tuleb tasuda lisaraha. Komisjon asus seisukohale, et kaupleja nõue on alusetu ja kaupleja on teinud kindlustusandjale puuduliku hinnapakkumise, mistõttu tuleb tal esitada kindlustusandjale uus hinnapakkumine, kus sisalduvad tööd, mis on põhjuslikus seoses kindlustusjuhtumiga ja koostama ka uue lepingu.
Borister OÜ 24.04.2018 6-1/18-000193-014 Borister OÜ ( www.glasaken.ee ) : Kohustamine lepingu täitmisele Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-000193.pdf
Märksõnad: Lepingu täitmine, ettemaks, töövõtuleping, lepingutingimustele mittevastavus, viivis, kaupleja "Glasaken"
Pooled sõlmisid lepingu akende valmistamiseks ja paigaldamiseks. Komisjon leidis, et töövõtja poolt tehtud töö ei vastanud lepingutingimustele. Valedes mõõtmetes veeplekkide paigaldamisel kahjustati maja fassaadi, kaupleja proovis küll vigu parandada, kuid maja värvist eristuva sileda, mitte struktuurkrohviga. Lisaks ei tööta üks aken. Komisjon kohustas kauplejat tegema korda mittetöötava akna, paigaldama lepingujärgsed veeplekid ja taastama maja fassaadi paigalduseelsesse olukorda.
VÕS § 635 lg-d 1 ja 4; VÕS § 642 lg 2; VÕS § 646 lg 1
IM Partners OÜ 19.04.2018 6-1/18-000925-022 IM Partners OÜ (veebipood idream.ee): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-000925.pdf
Signe Kõiv’i eriarvamus otsusele 6-1-18-000925.pdf
Märksõnad: E-kaubandus, 14-päevane taganemisõigus, telefon, väärtuse vähenemine
Tarbija soovis kasutada e-kauplusest idream.ee ostetud telefoni iPhone 14-päevast lepingust taganemise õigust. Kaupleja keeldus sellest, kuna tarbija oli telefoni sisestanud telefoni oma sim kaardi, telefoni sisse lülitanud ja eemaldanud kaitsekiled. Seejärel nõustus kaupleja telefoni tagasi võtma ja tagastama 20% telefoni hinnast, kuna telefoni väärtus oli vähenenud. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus lepingust taganeda, väärtuse vähenemise täpset suurust ei ole kaupleja tõendanud. Üks komisjoni liikmetest jäi eriarvamusele leides, et tarbijal on õigus lepingust taganeda ning kauplejal on õigus nõuda 20% hinna alandamist, kuna tarbija kasutas asja rohkem kui oleks lubatud teha poes.
VÕS § 56 lg 1, § 56`2 lg 1, lg 4
S24 EESTI OÜ 18.04.2018 6-1/18-000941-012 S24 Eesti OÜ (veebipood supermarket24.ee): lepingust taganemine, kaup tarnimata Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-000941.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, kaup tarnimata, lepingust taganemine, liidetud menetlus
Tarbijad tellisid osta.ee portaali vahendusel ja e-kauplusest supermarket24.ee Kauplejalt kauba, kaupa ei saadetud, e-kauplus suleti ning tarbijatele raha ei tagastata. Komisjoni hinnangul on menetluse kiirendamise ja lihtsustamise huvides vajalik menetlused liita ning tarbijatel on õigus lepingust taganeda ning Kauplejal on kohustus raha tarbijatele tagastada.
VÕS § 208 lg 4, § 56`lg 1 , § 56 lg 1, TKS § 49
Leiti 112 otsust1 2 3